[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Việt Trung

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Việt Trung
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN
1.1. Tổng quan về Tài sản ngắn hạn
1.1.1. Khái niệm Tài sản ngắn hạn
1.1.2. Phân loại Tài sản ngắn hạn
1.1.2.1. Phân loại theo vai trò của tài sản ngắn hạn trong quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.2.2. Phân loại theo hình thái biểu hiện
1.1.2.3. Phân loại dựa trên các khoản mục trên bảng CĐKT
1.1.3. Đặc điểm của Tài sản ngắn hạn
1.1.4. Vai trò của Tài sản ngắn hạn:
1.2. Chính sách quản lý Tài sản ngắn hạn
1.3. Nội dung quản trị tài sản ngắn hạn
1.3.1. Quản lý tiền và các tài sản tương đương tiền
1.3.1.1. Quản lý hoạt đông thu – chi tiền mặt
1.3.1.2. Xác định mức dự trữ tiền tối ưu
1.3.1.3. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán khả thị
1.3.2. Quản lý khoản phải thu khách hàng
1.3.2.1. Điều khoản bán trả chậm
1.3.2.2. Phân tích tín dụng
1.3.2.3. Quyết định tín dụng
1.3.2.4. Chính sách thu tiền
1.3.3. Quản lý hàng tồn kho
1.4. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.4.2.1. Các nhân tố khách quan
1.4.2.2. Các nhân tố chủ quan
1.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.4.3.1. Khả năng thanh toán
1.4.3.2. Khả năng sinh lời
1.4.3.3. Hiệu suất sử dụng tài sản
1.4.3.4. Quản lý hàng tồn kho
1.4.3.5. Quản lý phải thu khách hàng
1.4.3.6. Vòng quay tiền
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương Mại Việt Trung
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4. Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Việt Trung
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh thương mại Việt Trung giai đoạn 2010 -2012
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.2. Tình hình Tài sản – Nguồn vốn
2.2.2.1. Cơ cấu tài sản – nguồn vốn
2.2.2.2. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
2.2.3. Đánh giá chung hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.3. Thực trạng quản lý tài sản ngắn hạn
2.3.1. Thực trạng cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.3.2. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
2.3.3. Quản lý hàng lưu kho
2.3.4. Quản lý khoản phải thu khách hàng
2.4. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình sử dụng tài sản ngắn hạn
2.5. Nhận xét tình hình quản lý và sử dụng TSNH
2.5.1. Kết quả đạt được
2.5.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN
3.1. Định hướng phát triển và mục tiêu chiến lược của công ty
3.1.1. Định hướng phát triển
3.1.2. Mục tiêu chiến lược
3.2. Một số biện pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH tại công ty cổ phần thương mại Việt Trung
3.2.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Quản lý khoản phải thu khách hàng
3.2.3. Quản lý hàng tồn kho
3.2.4. Phát triển nguồn nhân lực
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan