[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.2.2. Đặc điểm tài sản ngắn hạn
1.1.2.3. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.2.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.2.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.2.2.2. Các chỉ tiêu hoạt động
1.2.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.3.1. Nhân tố chủ quan
1.2.3.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Sông Đà 9
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 9
2.1.2. Bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Sông Đà 9
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Đà 9
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Đà 9
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty cổ phần Sông Đà 9
2.2.1. Cơ cấu tài sản ngắn hạn của Công ty cổ phần Sông Đà 9
2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty cổ phần Sông Đà 9
2.3.1. Thành quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9
3.1. Định hướng phát triển của ngành và Công ty Cổ phần Sông Đà 9
3.1.1. Định hướng phát triển của ngành
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 9
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9
3.2.1. Cần có chính sách hợp lý trong quản lý tài sản ngắn hạn
3.2.2. Tăng cường khai thác các nguồn vốn hợp lý để đầu tư vào tài sản ngắn hạn
3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân quỹ
3.2.4. Quản lý sử dụng có hiệu quả các khoản phải thu
3.2.5. Hoàn thiện công tác quản lý thu hồi công nợ
3.2.6. Tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu trong kho
3.2.7. Áp dụng các biện pháp để giảm hàng tồn kho
3.2.8. Tăng cường cơ sở vật chật kỹ thuật cho quản lý
3.2.9. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý
3.2.10. Hoàn thiện công tác nâng cao trình độ cán bộ quản lý và công nhân
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Tổng Công ty Sông Đà
3.3.2. Kiến nghị với các tố chức tín dụng, ngân hàng thương mại
3.3.3. Kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan