[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BINH MINH
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần xây dựng Bình Minh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần xây dựng Bình Minh
2.2.1. Cơ cấu tài sản của công ty
2.2.2. Thực trạng tài sản ngắn hạn của công ty
2.2.3. Chính sách quản lí tài sản ngắn hạn của công ty
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần kỹ thương Thiên Hoàng
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH MINH
3.1. Định hướng phát triển của ngành và công ty cổ phần xây dựng Bình Minh
3.1.1. Định hướng phát triển của ngành
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty cổ phần xây dựng Bình Minh
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần xây dựng Bình Minh
3.2.1. Tăng cường huy động vốn
3.2.2. Nâng cao chất lượng quản lý tài sản ngắn hạn
3.2.3. Quản lý và sử dụng các khoản chi phí một cách tiết kiệm và có hiệu quả
3.2.4. Nâng cao trình độ của cán bộ quản lý và công nhân
3.3. Kiến nghị với chính phủ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan