[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác cho vay chính sách tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác cho vay chính sách tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
1.1. Một số vấn đề cơ bản về ngân hàng chính sách xã hội.
1.1.1. Khái niệm về ngân hàng chính sách xã hội.
1.1.2. Đặc điểm của ngân hàng chính sách.
1.1.3. Vai trò của ngân hàng chính sách.
1.2. Một số vấn đề cơ bản về cho vay chính sách của ngân hàng chính sách xã hội.
1.2.1. Khái niệm về cho vay chính sách.
1.2.2. Đặc điểm và vai trò của cho vay chính sách.
1.2.3. Nguyên tắc và điều kiện cho vay chính sách.
1.2.4. Đối tượng cho vay Chính Sách.
1.2.5. Các phương thức cho vay Chính Sách
1.3. Đánh giá hoạt động cho vay chính sách của ngân hàng chính sách.
1.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay chính sách.
1.3.2. Các nhân tố tác động tới hoạt động cho vay chính sách.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY CHÍNH SÁCH TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN QUỲNH PHỤ
2.1. Khái quát về Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ.
2.1.1. Sự ra đời của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ.
2.1.2. Bộ máy điều hành của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ
2.2. Một số quy định về cho vay chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quỳnh Phụ.
2.2.1. Nguyên tắc và điều kiện cho vay.
2.2.2. Đối tượng cho vay
2.2.3. Phương thức cho vay.
2.2.4. Quy trình cho vay chính sách.
2.2.5. Các sản phẩm cho vay chính sách.
2.3. Tình hình cho vay Chính Sách của NHCSXH huyện Quỳnh Phụ giai đoạn 2011-2013.
2.3.1. Khái quát chung về tình hình cho vay chính sách của ngân hàng chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ giai đoạn năm 2011- 2013.
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay chính sách tại Ngân hàng chính sách huyện Quỳnh Phụ giai đoạn năm 2011- 2013.
2.3.3. Đánh giá hoạt động cho vay chính sách tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ
3.1. Định hướng cho vay chính sách của Ngân hàng Chính Sách Xã Hội huyện Quỳnh Phụ
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác cho vay chính sách tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ.
3.2.1. Đối với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ.
3.2.2. Đối với Hội, đoàn thể các cấp
3.2.3. Đối với Tổ TK&VV
3.3. Một số kiến nghị.
3.3.1. Kiến nghị đối với UBND xã và thôn/ấp
3.3.2. Kiến nghị đối với Chính phủ và ngân hàng chính sách Tỉnh Thái Bình.
3.3.3. Đối với Ngân hàng chính sách huyện Quỳnh Phụ
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan