[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác công tác quản trị dòng tiền ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp Vĩnh Phú

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác công tác quản trị dòng tiền ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp Vĩnh Phú
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ
DANH MỤC VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN NGẮN HẠN TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và phân loại dòng tiền
1.1.1. Khái niệm về dòng tiền
1.1.2. Phân loại dòng tiền
1.2. Quản trị dòng tiền ngắn hạn
1.2.1. Khái niệm quản trị dòng tiền ngắn hạn
1.2.2. Nguyên tắc quản trị dòng tiền
1.2.3. Mục đích và vai trò của quản trị dòng tiền ngắn hạn
1.3. Nội dung quản trị dòng tiền ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1. Tạo nguồn và sử dụng nguồn dòng tiền ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.2. Quản trị dòng tiền ngắn hạn trong hoạt động SXKD
1.3.3. Quản trị dòng tiền hoạt động tài chính
1.4. Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác quản trị dòng tiền tại doanh nghiệp
1.4.1. Các chỉ tiêu chung
1.4.2. Nhóm chỉ tiêu hoạt động SXKD
1.4.3. Nhóm chỉ tiêu hoạt động tài chính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VĨNH PHÚ
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú giai đoạn 2010 – 2013
2.2.1. Tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.2. Kết quả hoạt động SXKD
2.3. Một số chỉ tiêu tài chính tổng hợp
2.4. Phân tích thực trạng hoạt động quản trị dòng tiền ngắn hạn Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú
2.4.1. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn của Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú
2.4.2. Phân tích chung về lưu chuyển tiền thuần trong Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú
2.4.3. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
2.4.4. Quản trị dòng tiền ngắn hạn trong hoạt động SXKD
2.4.5. Quản trị dòng tiền ngắn hạn hoạt động tài chính
2.5. Đánh giá về công tác quản trị dòng tiền ngắn hạn tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú
2.5.1. Ưu điểm
2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VĨNH PHÚ
3.1. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú đến năm 2020
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị dòng tiền ngắn hạn tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú
3.2.1. Một số nguyên tắc khi thực hiện cải thiện hoạt động quản trị dòng tiền ngắn hạn
3.2.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác hoạt động quản trị dòng tiền ngắn hạn tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan