[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện các hoạt động Marketing tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện các hoạt động Marketing tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm marketing
1.2. Vai trò của marketing
1.2.1. Vai trò của marketing đối với doanh nghiệp
1.2.2. Vai trò của marketing đối với người tiêu dùng
1.2.3. Vai trò của marketing đối với xã hội
1.3. Phân tích môi trường marketing
1.3.1. Phân tích môi trường marketing vĩ mô
1.3.2. Phân tích môi trường marketing vi mô
1.3.3. Phân tích môi trường marketing nội bộ
1.4. Các nội dung cơ bản của hoạt động marketing
1.4.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường
1.4.2. Hoạt động phân đoạn thị trường và chọn thị trường mục tiêu
1.4.3. Xây dựng chiến lược định vị
1.4.4. Chính sách sản phẩm
1.4.5. Chính sách giá
1.4.6. Chính sách phân phối
1.4.7. Chính sách xúc tiến hỗn hợp
1.4.8. Chính sách chăm sóc khách hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông
2.1.1. Các thông tin chung về công ty
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 – 2013
2.2. Thực trạng hoạt động marketing tại công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử Viễn Thông
2.2.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường
2.2.2. Hoạt động phân đoạn thị trường và chọn thị trường mục tiêu
2.2.3. Xây dựng chiến lược định vị
2.2.4. Chính sách sản phẩm
2.2.5. Chính sách giá
2.2.6. Chính sách phân phối
2.2.7. Chính sách xúc tiến hỗn hợp
2.2.8. Chính sách chăm sóc khách hàng
2.3. Đánh giá hoạt động marketing tại công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử Viễn Thông
CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
3.1. Phân tích môi trường marketing của công ty
3.1.1. Phân tích môi trường marketing vĩ mô
3.1.2. Phân tích môi trường marketing vi mô
3.1.3. Phân tích môi trường marketing nội bộ
3.2. Giải pháp về tổ chức quản trị marketing
3.3. Giải pháp về nghiên cứu thị trường
3.4. Giải pháp về phân đoạn thị trường và chọn thị trường mục tiêu
3.5. Giải pháp về chiến lược định vị
3.6. Giải pháp về sản phẩm
3.7. Giải pháp về giá
3.8. Giải pháp về phân phối
3.9. Giải pháp về xúc tiến hỗn hợp
3.9.1. Giải pháp về quảng cáo
3.9.2. Giải pháp về quan hệ công chúng.
3.9.3. Giải pháp cho hoạt động bán hàng cá nhân.
3.10. Giải pháp về chăm sóc khách hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan