[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện các giải pháp quản trị nguồn nhân lực của Công ty Trách nhiệm hữu hạn tài năng tại Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện các giải pháp quản trị nguồn nhân lực của Công ty Trách nhiệm hữu hạn tài năng tại Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1 Khái niệm cơ bản và vai trò của quản trị nguồn nhân lực
1.1.1 Khái niệm cơ bản về quản trị nguồn nhân lực
1.1.2 Vai trò của quản trị nguồn nhân lực
1.2 Mục tiêu và chức năng của quản trị nguồn nhân lực
1.2.1 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực
1.2.2 Chức năng của quản trị nguồn nhân lưc
1.3 Nội dung, quy trình và phương pháp quản trị nguồn nhân lực
1.3.1 Phân tích công việc
1.3.2 Tổ chức và quản lý nguồn nhân lực
1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực
1.4.1 Tuyển dụng
1.4.2 Đào tạo
1.4.3 Phương pháp quản trị nguồn nhân lực
1.4.4 Đề bạt, cất nhắc
1.4.5 Tiền lương, tiền thưởng
1.4.6 Kỷ luật, buộc thôi việc
1.5 Công tác đánh giá, nhân xét cán bộ và nhân viên
1.6 Những yếu tố ảnh hưởng tới quản trị nguồn nhân lực
1.6.1 Ảnh hưởng từ những nhân tố bên ngoài
1.6.2 Ảnh hưởng từ những nhân tố bên trong
1.7 Những hệ thống quản trị nước ngoài và bài học kinh nghiệm
1.7.1 So sánh đặc điểm của quản trị nguồn nhân lực giữa Nhật và Mỹ
1.7.2 Mô hình quản lý kiểu Bắc Âu
1.7.3 Kinh nghiệm của Singapore
1.7.4 Những bài học kinh nghiệm từ nước ngoài
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TÀI NĂNG TẠI HÀ NỘI
2.1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH Tài Năng tại Hà Nội
2.1.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài Năng tại Hà Nội
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4 Tình hình lao động tại công ty TNHH Tài Năng tại Hà Nội
2.2 Tình hình quản trị nguồn nhân lực của ông ty TNHH Tài Năng tại Hà Nội qua các năn 2011 - 2013
2.2.1 Công tác phân tích công việc của công ty
2.2.2 Công tác hoạch định nguồn nhân lực
2.2.3 Tình hình thu hút nguồn nhân lực của công ty
2.2.4 Tình hình đào tạo - phát triển nguồn nhân lực của công ty
2.2.5 Tình hình duy trì nguồn nhân lực của công ty
2.3 Các giải pháp và chính sách lao động của công ty
2.3.1 Năng suất lao động
2.3.2 Năng suất quản lý
2.3.3 Những đóng góp vào kết quả kinh doanh của công ty
2.4 Đánh giá chung
2.4.1 Ưu điểm
2.4.2 Nhược điểm
2.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực tại công ty
2.5.1 Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô
2.5.2 Ảnh hưởng của môi trường vi mô
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH TÀI NĂNG TẠI HÀ NỘI
3.1 Môi trường kinh doanh
3.1.1 Thuận lợi
3.1.2 Khó khăn
3.2 Phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty TNHH Tài Năng tại Hà Nội trong những năm tới
3.2.1 Phương hướng và mục tiêu trong những năm tới:
3.2.2 Nhiệm vụ kinh doanh trong những năm tới
3.3 Xác định nhu cầu nguồn nhân lực và nhân sự
3.4 Một số giải pháp cụ thể
3.4.1 Đối với công tác phân tích công việc
3.4.2 Đối với công tác tuyển dụng
3.4.3 Đối với công tác đào tạo và phát triển
3.4.4 Đối với tình hình duy trì nguồn nhân lực của công ty
3.4.5 Công tác đánh giá CBCNV
3.5 Một số kiến nghị với cơ quan nhà nước
3.5.1 Đối với cơ quan nhà nước
3.5.2 Đối với Bộ Công Thương:
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan