[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Sơn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2.1. Đối với người chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị doanh nghiệp
1.1.2.2. Đối với các nhà đầu tư vào doanh nghiệp
1.1.2.3. Đối với người cho vay
1.1.2.4. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, với người lao động
1.1.2.5. Đối với các đối thủ cạnh tranh
1.1.3. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4.1. Lập kế hoạch phân tích
1.1.4.2. Thu thập và xử lý thông tin
1.1.4.3. Tiến hành phân tích
1.1.4.4. Dự đoán và quyết định
1.2. Tài liệu và phương pháp phân tích tài chính
1.2.1. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính
1.2.1.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.1.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.2.2. Phương pháp phân tích
1.2.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2.2. Phương pháp tỷ lệ
1.2.2.3. Phương pháp Dupont
1.3. Nội dung phân tích
1.3.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp
1.3.1.1. Phân tích cơ cấu tài sản
1.3.1.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn
1.3.1.3. Phân tích cân đối giữa tài sản và nguồn vốn
1.3.2. Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
1.3.2.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản
1.3.2.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ
1.3.2.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.3.2.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác hoàn thiện phân tích tài chính trong doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.1.1. Sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp
1.4.1.2. Thông tin sử dụng
1.4.1.3. Trình độ cán bộ phân tích
1.4.1.4. Công nghệ và phần mềm sử dụng trong phân tích
1.4.1.5. Tần suất phân tích tài chính
1.4.2. Nhân tố khách quan
1.4.2.1. Khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách của Nhà nước
1.4.2.2. Hệ thống các chỉ tiêu trung bình ngành
1.4.2.3. Chế độ kế toán hiện hành
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐÔNG SƠN
2.1. Khái quát chung về công ty
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty TNHH MTV Đông Sơn
2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH MTV Đông Sơn
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
2.1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ
2.1.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV Đông Sơn
2.2. Thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH MTV Đông Sơn
2.2.1. Nguồn số liệu sử dụng trong phân tích tài chính tại công ty
2.2.1.1. Bảng cân đối kế toán
2.2.1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.2. Phương pháp phân tích tài chính, tổ chức hoạt động phân tích, cán bộ phân tích tài chính của công ty TNHH MTV Đông Sơn
2.2.2.1. Phương pháp phân tích
2.2.2.2. Tổ chức hoạt động phân tích
2.2.2.3. Cán bộ phân tích
2.2.3. Nội dung phân tích
2.2.3.1. Phân tích cơ cấu tài sản và sự biến động của tài sản
2.2.3.2. Phân tích cơ cấu và sự biến động của nguồn vốn
2.2.3.3. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2.3.4. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính
2.3. Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH MTV Đông Sơn
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân
2.3.2.1. Tồn tại
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG SƠN
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của công ty
3.2. Một số giải nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH MTV Đông Sơn
3.2.1. Một số giải pháp
3.2.1.1. Hoàn thiện về tổ chức hoạt động phân tích
3.2.1.2. Hoàn thiện về hệ thống thông tin phục vụ cho phân tích tài chính
3.2.1.3. Hoàn thiện về nội dung phân tích tài chính
3.2.1.4. Hoàn thiện về phương pháp phân tích tài chính
3.2.1.5. Đào tạo, nâng cao đội ngũ cán bộ thực hiện phân tích tài chính
3.2.2. Một số kiến nghị
3.2.2.1. Đối với Nhà nước
3.2.2.2. Đối với Bộ, Ngành có liên quan
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan