[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại và Khoáng sản Nguyên Phát

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại và Khoáng sản Nguyên Phát
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm cơ bản liên quan đến bán hàng và kết quả bán hàng
1.1.1. Doanh thu bán hàng
1.1.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.2.1. Chiết khấu thương mại
1.1.2.2. Giảm giá hàng bán
1.1.2.3. Hàng bán bị trả lại
1.1.2.4. Các khoản giảm trừ doanh thu khác
1.1.3. Giá vốn hàng bán
1.1.4. Chi phí quản lí kinh doanh
1.1.5. Xác định kết quả bán hàng
1.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3. Các phương thức bán hàng
1.3.1. Bán buôn
1.3.2. Bán lẻ
1.3.3. Gửi bán đại lý
1.4. Phương pháp xác định giá hàng xuất kho
1.4.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.4.2. Phương pháp bình quân gia quyền
1.4.2.1. Phương pháp bình quân cả kì dự trữ
1.4.2.2. Phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập
1.4.3. Phương pháp giá nhập trước xuất trước (FIFO)
1.4.4. Phương pháp giá nhập sau xuất trước (LIFO)
1.5. Kế toán bán hàng
1.5.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.5.1.1. Chứng từ sử dụng
1.5.1.2. Tài khoản sử dụng
1.5.2. Phương pháp kế toán
1.5.2.1. Kế toán bán hàng tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX)
1.5.2.2. Kế toán bán hàng tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì
1.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6.1. Chứng từ kế toán sử dụng
1.6.2. Tài khoản sử dụng
1.6.3. Kế toán chi phí quản lí kinh doanh
1.6.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.7. Các hình thức sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN NGUYÊN PHÁT
2.1. Khái quát chung về công ty CP Thương mại và Khoáng Sản Nguyên Phát
2.1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty CP Thương mại và Khoáng Sản Nguyên Phát
2.1.1.1. Vài nét về công ty
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm bộ máy quản lí của công ty CP Thương mại và Khoáng Sản Nguyên Phát
2.1.2.1. Sơ đồ tổ chức cơ cấu Công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty CP Thương mại và Khoáng Sản Nguyên Phát
2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3.2. Các chính sách kế toán hiện đang áp dụng tại công ty
2.1.3.3. Sơ đồ tổ chức sổ kể toán
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty CP Thương mại và Khoáng Sản Nguyên Phát
2.2.1. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.1.1. Kế toán chi tiết doanh thu
2.2.1.2. Kế toán chi tiết các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.2. Kế toán tổng hợp
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty CP Thương mại và Khoáng Sản Nguyên Phát
2.3.1. Kế toán chi phí quản lí kinh doanh
2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN NGUYÊN PHÁT
3.1. Đánh giá tình hình kế toán tại công ty CP Thương mại và Khoáng Sản Nguyên Phát
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CP Thương mại và Khoáng sản Nguyên Phát
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan