[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Vân Vũ

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Vân Vũ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. Đặc điểm kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.1. Bán hàng, kết quả bán hàng và yêu cầu quản lý quá trình bán hàng
1.1.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Các phương thức bán hàng
1.1.4. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán
1.2. Nội dung kế toán bán hàng
1.2.1. Chứng từ kế toán
1.2.2. Tài khoản sử dụng
1.2.3. Phương pháp kế toán
1.3. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN VŨ
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Vân Vũ
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vân Vũ
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Vân Vũ
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Vân Vũ
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Vân Vũ
2.2.1. Phương thức bán hàng tại Công ty Cổ phần Vân Vũ
2.2.2. Tính trị giá vốn hàng xuất bán trong kỳ
2.2.3. Nội dung kế toán bán hàng
2.2.4. Nội dung xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN VŨ
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Vân Vũ
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Hạn chế
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Vân Vũ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan