[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH BMG Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH BMG Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Một số khái niệm cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.3.1. Vai trò
1.1.3.2. Nhiệm vụ
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Phương thức bán buôn
1.2.2. Phương thức bán lẻ
1.2.3. Phương thức bán hàng qua đại lý, ký gửi hàng hóa
1.3. Xác định giá vốn hàng bán
1.3.1. Phương pháp tính giá của hàng xuất kho
1.3.1.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.3.1.2. Phương pháp bình quân gia quyền
1.3.1.3. Phương pháp nhập trước – xuất trước (FIFO)
1.3.1.4. Phương pháp nhập sau – xuất trước (LIFO)
1.3.2. Chi phí thu mua phân bổ cho hàng bán ra trong kỳ
1.4. Kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương pháp kế toán bán hàng
1.4.3.1. Kế toán bán hàng tại các đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX)
1.4.3.2. Kế toán bán hàng tại các đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK)
1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.5.1. Kế toán chi phí bán hàng
1.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.5.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6. Tổ chức sổ kế toán trong bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp thương mại theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH BMG VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH BMG Việt Nam
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH BMG Việt Nam
2.1.1.1. Thông tin cơ bản của công ty
2.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển công ty TNHH BMG Việt Nam
2.1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty TNHH BMG Việt Nam
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy công ty
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty
2.1.3. Chế độ chính sách kế toán của công ty
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH BMG Việt Nam
2.2.1. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.1.1. Phương thức bán hàng tại Công ty
2.2.1.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng xuất bán trong kỳ tại Công ty
2.2.1.3. Chứng từ nghiệp vụ bán hàng
2.2.1.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.1.5. Sổ kế toán chi tiết
2.2.2. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp
2.2.2.1. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.2.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.3. Kế toán tổng hợp bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH BMG VIỆT NAM
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH BMG Việt Nam
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH BMG Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan