[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Nguyên Hưng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Nguyên Hưng
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về bán hàng và kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Một số khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Vai trò và yêu cầu của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Phương thức bán buôn
1.2.2. Phương thức bán lẻ
1.2.3. Hình thức gửi đại lý bán hay ký gửi hàng hóa
1.3. Phương pháp tính giá hàng xuất kho
1.3.1. Phương pháp thực tế đích danh
1.3.2. Phương pháp bình quân gia quyền
1.3.3. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)
1.3.4. Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO)
1.4. Nội dung kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương pháp kế toán bán hàng
1.5. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.5.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6. Hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP NGUYÊN HƯNG
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Nguyên Hưng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty Nguyên Hưng
2.1.2. Khái quát ngành nghề kinh doanh của công ty Nguyên Hưng
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty Nguyên Hưng
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Nguyên Hưng
2.2.1. Giá vốn của hàng xuất bán trong kỳ
2.2.2. Các phương thức bán hàng tại công ty Nguyên Hưng
2.2.3. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.4. Kế toán tổng hợp
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Nguyên Hưng
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.2. Kế toán tổng hợp
2.3.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP NGUYÊN HƯNG
3.1. Nhận xét công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Nguyên Hưng
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến đóng góp
3.2.2. Kiến nghị thứ hai
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan