[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tai Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hưng Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tai Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hưng Việt
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.3. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.3.1. Phương thức bán buôn
1.3.2. Phương thức bán lẻ
1.3.3. Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi
1.3.4. Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp
1.3.5. Một số phương thức khác
1.4. Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho
1.4.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.4.2. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)
1.4.3. Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO)
1.4.4. Phương pháp bình quân gia quyền
1.5. Kế toán bán hàng
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Phương pháp kế toán
1.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.6.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.7. Tổ chứng hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HƯNG VIỆT
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH TM và dược phẩm Hưng Việt
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức Công tác kế toán
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và dược phẩm Hưng Việt
2.2.1. Các phương thức bán hàng và thanh toán
2.2.2. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.3. Thực trạng Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TM và dược phẩm Hưng Việt
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DƯỢC PHẨM HƯNG VIỆT
3.1. Nhận xét chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TM và dược phẩm Hưng Việt
3.1.1. Những ưu điểm
3.1.2. Những tồn tại
3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Hưng Việt
3.2.1. Hoàn thiện về hệ thống tài khoản
3.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
3.2.3. Thực hiện khen, thưởng cho cán bộ, nhân viên
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan