[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Xây dựng và Vật liệu mới Hoàng Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Xây dựng và Vật liệu mới Hoàng Thành
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Bán hàng
1.1.2. Doanh thu
1.1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu
1.1.4. Doanh thu thuần
1.1.5. Giá vốn hàng bán
1.1.6. Lợi nhuận gộp
1.1.7. Chi phí quản lý kinh doanh
1.1.8. Kết quả bán hàng
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Bán buôn
1.2.2. Bán lẻ
1.2.3. Bán hàng qua đại lý, kí gửi
1.3. Phương pháp tính giá hàng xuất kho
1.3.1. Phương pháp giá thực tế đích danh
1.3.2. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)
1.3.3. Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO)
1.3.4. Phương pháp bình quân gia quyền
1.4. Kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ sử dụng
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương pháp hạch toán
1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Các tài khoản sử dụng:
1.5.3. Phương pháp hạch toán
1.6. Tổ chức sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.6.1. Các hình thức sổ theo quy định
1.6.2. Hình thức kế toán Nhật ký chung
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU MỚI HOÀNG THÀNH
2.1. Giới thiệu chung về Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và vật liệu mới Hoàng Thành
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH xây dựng và vật liệu mới Hoàng Thành
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và vật liệu mới Hoàng Thành
2.2.1. Tổ chức chứng từ kế toán bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và vật liệu mới Hoàng Thành
2.2.2. Tổ chức sổ kế toán bán hàng
2.2.3. Tổ chức kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÁN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU MỚI HOÀNG THÀNH
3.1. Nhận xét khái quát về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH xây dựng và vật liệu mới Hoàng Thành
3.1.1. Nhận xét chung
3.1.2. Những ưu điểm
3.1.3. Những tồn tại
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH xây dựng và vật liệu mới Hoàng Thành
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan