[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Rồng Đông Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Rồng Đông Dương
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.3. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.3.1. Vai trò của kế toán trong quản lí bán hàng
1.1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.2.1. Khái niệm về bán hàng
1.2.2. Khái niệm và điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng
1.2.3. Khái niệm giá vốn hàng bán
1.2.4. Các khoản giảm trừ doanh thu và kết quả bán hàng
1.2.5. Chi phí quản lý kinh doanh
1.2.6. Khái niệm kết quả bán hàng
1.3. Nội dung kế toán bán hàng
1.3.1. Các phương thức bán hàng
1.3.1.1. Phương thức bán buôn
1.3.1.2. Phương thức bán lẻ
1.3.1.3. Phương thức đại lý
1.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.3. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.4. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3.5. Kế toán giá vốn hàng bán
1.3.5.1. Phương pháp thực tế đích danh
1.3.5.2. Phương pháp bình quân gia quyền
1.3.5.3. Phương pháp nhập trước – xuất trước
1.3.5.4. Phương pháp nhập sau – xuất trước
1.3.6. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.4. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.4.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.4.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.4.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5. Các hình thức ghi sổ trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH XNK RỒNG ĐÔNG DƯƠNG
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH XNK Rồng Đông Dông Dương
2.1.1. Thông tin chung về công ty
2.1.2. Quá trình hình thành phát triển
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.1.4.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty TNHH XNK Rồng Đông Dương
2.2.1. Các phương thức bán hàng tại công ty
2.2.2. Kế toán chi tiết bán hàng
2.2.3. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán
2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.5. Kế toán tổng hợp bán hàng
2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH XNK RỒNG ĐÔNG DƯƠNG
3.1. Nhận xét chung
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Nhận xét về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty XNK Rồng Dông Dương
3.2.1. Ưu điểm
3.2.2. Nhược điểm
3.3. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty XNK Rông Đông Dương
3.3.1. Nội dung hoàn thiện
3.3.2. Yêu cầu hoàn thiện
3.3.3. Nguyên tắc hoàn thiện
3.4. Một số kiến nghị và giải pháp
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan