[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ Xây dựng Việt Xanh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ Xây dựng Việt Xanh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp
1.1.2. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp
1.1.3. Hoạt động tài chính doanh nghiệp
1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Tài liệu để phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5. Nội dungphân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.6. Chỉ tiêu đánh giá sự hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.6.1. Thời gian phân tích và mật độ phân tích
1.2.6.2. Chi phí phân tích
1.2.6.3. Đánh giá chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp và mức độ vận dụng kết quả phân tích.
1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới sự hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.3.1.1. Chất lượng thông tin sử dụng cho phân tích tài chính
1.3.1.2. Phương pháp phân tích
1.3.1.3. Nội dung phân tích
1.3.1.4. Nhân tố con người
1.3.1.5. Quy trình phân tích
1.3.1.6. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác phân tích
1.3.2. Nhân tố khách quan
1.3.2.1. Chế độ kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán, văn bản pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động tài chính
1.3.2.2. Hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành
1.3.2.3. Các yếu tố kinh tế xã hội khác
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CPĐT VÀ CÔNG NGHỆ XD VIỆT XANH
2.1. Giới thiệu chung về Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh
2.2. Thực trạng phân tích tài chính tại Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh
2.2.1. Hệ thống báo cáo tài chính tại Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh
2.2.2. Quy trình phân tích tài chính tại Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh
2.2.3. Phương pháp phân tích tài chính tại Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh
2.2.4. Nội dung phân tích tài chính tại Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh
2.2.4.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
2.2.4.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.4.3. Phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu
2.2.5. Thực trạng mức độ hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty CPĐT và công nghệ Việt Xanh
2.2.5.1. Thời gian phân tích và mật độ phân tích
2.2.5.2. Chi phí phân tích
2.2.5.3. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty
2.3. Đánh giá thực trạng phân tích tài chính tai Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CPĐT VÀ CÔNG NGHÊ XD VIỆT XANH
3.1. Định hướng phát triển của Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh
3.1.1. Cơ hội và thánh thức đối với Công ty CPĐT và công nghệ xây dựng Việt Xanh
3.1.1.1. Cơ hội
3.1.1.2. Thách thức
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh
3.1.2.1. Các mục tiêu chính
3.1.2.2. Những vấn đề then chốt.
3.1.2.3. Các giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu trên.
3.2. Giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh
3.2.1. Lập và tổ chức công tác phân tích tài chính tại Công ty CPĐT và công nghệ XD Việt Xanh.
3.2.2. Nâng cao trình độ cán bộ phân tích
3.2.3. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phân tích
3.2.4. Sử dụng đầy đủ thông tin
3.2.5. Kết hợp các phương pháp phân tích.
3.2.6. Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính
3.2.6.1. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
3.2.6.2. Bổ sung thêm tỷ số chưa được Công ty phân tích
3.2.6.3. So sánh một số chỉ tiêu tài chính với một số đơn vị cùng nghành
3.2.6.4. So sánh một số chỉ tiêu tài chính công ty với chỉ tiêu nghành bình quân
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Bộ Tài chính
3.3.2. Đối với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan