[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện mô hình giao dịch một cửa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Hà Đông

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện mô hình giao dịch một cửa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Hà Đông
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH GIAO DỊCH MỘT CỬA TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động chủ yếu trong Ngân hàng thương mại
1.1.1. Hoạt động huy động vốn
1.1.2. Hoạt động tín dụng
1.1.3. Các hoạt động kinh doanh khác
1.2. Mô hình giao dịch trong ngân hàng thương mại
1.2.1. Mô hình giao dịch truyền thống
1.2.1.1. Khái niệm
1.2.1.2. Quy trình giao dịch trong mô hình giao dịch truyền thống
1.2.1.3. Ưu điểm, nhược điểm của mô hình giao dịch truyền thống
1.2.2. Mô hình giao dịch một cửa
1.2.2.1. Khái niệm về mô hình giao dịch một cửa
1.2.2.2. Quy trình giao dịch trong mô hình giao dịch một cửa
1.2.2.3. Ưu điểm, nhược điểm của mô hình giao dịch một cửa
1.3. Mô hình giao dịch một cửa hiện nay tại Ngân hàng thương mại Việt Nam
1.3.1. Cơ sở pháp lý mô hình giao dịch một cửa
1.3.1.1. Quyết định ban hành Quy chế giao dịch một cửa của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng
1.3.1.2. Điều kiện thực hiện giao dịch một cửa
1.3.1.3. Nguyên tắc chung trong giao dịch một cửa
1.3.1.4. Các biện pháp kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo an toàn tài sản trong giao dịch một cửa
1.3.1.5 Tổ chức giao dịch của từng bộ phận trong giao dịch một cửa
1.3.1.6. Trách nhiệm của từng thành viên khi tham gia quy trình giao dịch một cửa
1.3.2. Sự cần thiết phải ứng dụng mô hình giao dịch một cửa
1.4. Rủi ro trong giao dịch một cửa
1.4.1. Khái niệm rủi ro trong giao dịch một cửa
1.4.2. Các loại rủi ro thường gặp khi thực hiện mô hình giao dịch một cửa
1.4.3. Các nhân tố tác động đến rủi ro trong mô hình giao dịch một cửa
1.4.3.1. Nhân tố khách quan
1.4.3.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH GIAO DỊCH MỘT CỬA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH HÀ ĐÔNG
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt – chi nhánh Hà Đông
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của chi nhánh
2.1.4. Thực trạng hoạt động kinh doanh của chi nhánh từ ngày thành lập đến nay
2.1.4.1. Về huy động vốn
2.1.4.2. Về hoạt động sử dụng vốn
2.1.4.3. Kết quả kinh doanh
2.2. Thực trạng giao dịch một cửa tại Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Đông
2.2.1. Tổ chức giao dịch một cửa tại Chi nhánh
2.2.1.1. Cơ sở tổ chức giao dịch một cửa tại Chi nhánh
2.2.1.2. Mô hình nghiệp vụ giao dịch Teller một cửa tại Chi nhánh
2.2.1.3. Quy trình giao dịch tại quầy theo mô hình Teller một cửa tại Chi nhánh
2.2.1.4. Quy trình xử lý các nghiệp vụ áp dụng mô hình giao dịch một cửa tại Chi nhánh
2.2.2. Đánh giá về thực trạng giao dịch một cửa tại Chi nhánh
2.2.2.1. Những kết quả đạt được trong thời gian qua
2.2.2.2. Những hạn chế
2.2.2.3. Nguyên nhân của những hạn chế
CHƯƠNG 3: MỘI SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN MÔ HÌNH GIAO DỊCH MỘT CỬA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH HÀ ĐÔNG
3.1. Định hướng phát triển hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Đông
3.1.1. Cơ hội và thách thức
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động của Chi nhánh trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện mô hình giao dịch một cửa
3.2.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng
3.2.2. Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng
3.2.3. Tăng cường hoạt động Marketing Ngân hàng
3.2.4. Mở rộng không gian giao dịch
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Đông
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan