[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện việc vận dụng quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện việc vận dụng quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
1.1. Tổng quan về bất động sản và thẩm định giá bất động sản
1.2. Thẩm định giá bất động sản
1.2.1. Khái niệm thẩm định giá bất động sản
1.2.2. Vai trò của thẩm định giá bất động sản
1.2.3. Cơ sở thẩm định giá bất động sản
1.2.4. Các nguyên tắc thẩm định giá bất động sản
1.2.5. Quy trình thẩm định giá bất động sản
1.2.6. Các phương pháp thẩm định giá bất động sản
1.2.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VIỆC VẬN DỤNG QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THẾ KỶ
2.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ
2.1.1. Sự ra đời và phát triển của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ
2.2. Thực trạng việc vận dụng quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ
2.2.1. Các cơ sở pháp lý của hoạt động thẩm định giá bất động sản tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ
2.2.2. Thực trạng việc vận dụng quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ
2.2.3. Nghiên cứu tình huống: Định giá BĐS qua hợp đồng cụ thể tại Công ty Thẩm định giá Thể Kỷ
2.3. Đánh giá về quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản được Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ
2.3.1. Những kết quả đạt được trong việc dụng quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản ở Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ.
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong việc vận dụng quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC VẬN DỤNG QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THẾ KỶ
3.1. Định hướng phát triển công ty trong thời gian tới
3.1.1. Công tác chuyên môn
3.1.2. Các công tác khác
3.2. Giải pháp hoàn thiện việc vận dụng quy trình và phương pháp Thẩm định giá Bất động sản tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ
3.2.1. Hoàn thiện việc vận dụng phương pháp
3.2.2. Hoàn thiện việc vận dụng quy trình
3.2.3. Các giải pháp khác
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị về phía Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị về phía Bộ Tài chính
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan