[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong điều kiện kinh tế vĩ mô không ổn định

[/kythuat]
[tomtat]
Hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong điều kiện kinh tế vĩ mô không ổn định
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÁC ĐỘNG KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2. Nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại
1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn
1.1.2.2. Hoạt động cho vay
1.2. Tác động kinh tế vĩ mô đến hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.2.1. Một số vấn đề chung về kinh tế vĩ mô
1.2.1.1. Tăng trưởng kinh tế
1.2.1.2. Lạm phát
1.2.1.3. Thất nghiệp
1.2.2. Tác động của kinh tế vĩ mô đến hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.2.2.1. Tác động của tăng trưởng kinh tế đến hoạt động cho vay của NHTM
1.2.2.2. Tác động của lạm phát đến hoạt động cho vay của NHTM
1.2.2.3. Tác động của thất nghiệp đến hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.3. Rủi ro phát sinh đối với hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại trong điều kiện kinh tế vĩ mô không ổn định
1.3.1. Rủi ro tín dụng
1.3.1.1. Rủi ro tín dụng do kinh tế vĩ mô biến động
1.3.1.2. Rủi ro tín dụng do chính sách của Nhà nước
1.3.1.3. Rủi ro tín dụng từ phía người vay
1.3.1.4. Rủi ro tín dụng từ các đảm bảo tín dụng
1.3.2. Rủi ro thanh khoản
1.3.2.1. Rủi ro thanh khoản từ các chính sách của Nhà nước
1.3.2.2. Rủi ro thanh khoản từ phía khách hàng
1.3.3. Rủi ro về thu nhập của ngân hàng thương mại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ VĨ MÔ KHÔNG ỔN ĐỊNH
2.1. Quá trình phát triển hệ thống NHTM Việt Nam
2.1.1. Hệ thống NHTM Việt Nam
2.1.1.1. Ngân hàng thương mại Nhà nước
2.1.1.2. Ngân hàng thương mại cổ phần
2.1.1.3. Ngân hàng liên doanh
2.1.1.4. Ngân hàng 100% vốn nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
2.1.2. Quá trình phát triển hệ thống NHTM Việt Nam
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay của hệ thống NHTM Việt Nam
2.2.1. Tăng trưởng dư nợ tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam
2.2.2. Tổng dư nợ và nợ xấu của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam
2.3. Kinh tế vĩ mô ở Việt Nam và hoạt động cho vay của NHTM trong những năm gần đây
2.3.1. Lạm phát và tăng trưởng của Việt Nam trong những năm gần đây
2.3.1.1. Lạm phát của Việt Nam trong những năm gần đây
2.3.1.2. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây
2.3.2. Chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Nhà nước trong những năm gần đây
2.3.2.1. Chính sách tiền tệ
2.3.2.2. Chính sách tài khóa
2.3.2.3. Chính sách tỷ giá
2.3.3. Tác động điều hành kinh tế của Chính phủ đến hoạt động cho vay của hệ thống NHTM Việt Nam
2.3.3.1. Tác động đến nguồn vốn của NHTM
2.3.3.2. Tác động đến tăng trưởng dư nợ tín dụng của NHTM
2.3.3.3. Tác động đến nợ quá hạn của NHTM
2.3.3.4. Tác động đến thanh khoản của NHTM
2.3.3.5. Tác động đến thu nhập của NHTM
2.3.4. Những vấn đề cần rút ra từ hoạt động cho vay của hệ thống NHTM Việt Nam trong thời gian gần đây
2.3.4.1. Những yếu kém trong hệ thống NHTM Việt Nam
2.3.4.2. Biểu hiện yếu kém
2.3.4.3. Nguyên nhân yếu kém
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
3.1. Chủ trương của Nhà nước
3.1.1. Chủ trương của Nhà nước về điều hành kinh tế vĩ mô
3.1.1.1. Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng
3.1.1.2. Thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt
3.1.1.3. Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, sử dụng tiết kiệm năng lượng
3.1.1.4. Điều chỉnh giá điện, xăng dầu gắn với hỗ trợ hộ nghèo
3.1.2. Chủ trương của Nhà nước về củng cố hệ thống NHTM Việt Nam
3.1.2.1. Phân loại các tổ chức tín dụng
3.1.2.2. Tăng cường công tác thanh tra giám sát
3.1.2.3. Áp dụng biện pháp hành chính
3.1.2.4. Điều hành tỷ giá linh hoạt
3.2. Giải pháp củng cố và phát triển hệ thống NHTM Việt Nam
3.2.1. Chi tiết hóa việc phân loại, đánh giá các tổ chức tín dụng
3.2.2. Sáp nhập, hợp nhất, phá sản
3.2.3. Áp dụng các chế tài
3.2.4. Phát triển hệ thống NHTM lành mạnh
3.2.5. Chú trọng công tác quản trị rủi ro
3.2.6. Tăng cường sự liên kết và hợp tác giữa các NHTM
3.2.7. Xây dựng hệ thống thông tin công khai, minh bạch
3.2.8. Chú trọng công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ
3.2.9. Thực hiện tốt chính sách khách hàng và chiến lược Marketing hiệu quả
3.3. Một số kiến nghị nhằm củng cố, phát triển hệ thống NHTM Việt Nam
3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan