[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạt động huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tây Đô

[/kythuat]
[tomtat]
Hoạt động huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tây Đô
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA NHTM
1.1. Khái niệm, chức năng, vai trò của NHTM
1.1.1. Khái niệm NHTM
1.1.2. Chức năng của NHTM
1.1.3. Vai trò của NHTM
1.2. Khái niệm, vai trò và các nguồn hình thành nên vốn
1.2.1. Khái niệm về vốn
1.2.2. Vai trò của vốn
1.2.3. Các nguồn hình thành nên vốn
1.3. Khái niệm, các hình thức huy động vốn
1.3.1. Khái niệm huy động vốn
1.3.2. Các hình thức huy động
1.3.2.1. Huy động theo thời gian gửi
1.3.2.2. Huy động theo loại tiền
1.3.2.3. Huy động theo thành phần gửi
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của NHTM
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.2. Nhân tố khách quan
1.5. Khái niệm và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của NHTM
1.5.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn của NHTM
1.5.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của NHTM
1.6. Tổng quan nghiên cứu thực tiễn về hoạt động huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Đô
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY ĐÔ
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Tây Đô
2.2. Mô hình tổ chức bộ máy và chức năng các phòng ban của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Tây Đô
2.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy
2.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Đô
2.3.1. Công tác nguồn vốn
2.3.2. Công tác tín dụng
2.3.3. Thanh toán quốc tế
2.3.4. Hoạt động sản phẩm dịch vụ
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Đô
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY ĐÔ
3.1. Giải pháp cải thiện hoạt động huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn huy động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Đô
3.1.1. Tăng cường vốn huy động
3.1.2. Tăng doanh số cho vay
3.1.3. Giảm tỷ lê nợ xấu
3.2. Kiến nghị của Chi nhánh với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan