[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc trưng của vốn
1.2. Phân loại vốn SXKD trong doanh nghiệp
1.2.1. Phân loại theo phương thức chu chuyển của vốn
1.2.2. Phân loại theo nguồn vốn hình thành
1.2.3. Phân loại theo thời gian huy động và sử dụng vốn
1.2.4. Phân loại theo phạm vi huy động và sử dụng vốn
1.3. Vai trò của vốn
1.4. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.4.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn
1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.4.4. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần thực phẩm hữu nghị
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý công ty
2.2. Tình hình tài chính chủ yếu của công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị
2.2.1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.2.2. Kết quả hoạt động SXKD của công ty
2.2.3. Bảng cân đối kế toán
2.2.3.1 Tình hình tài sản
2.2.3.2 Tình hình nguồn vốn
2.3. Thực trạng sử dụng vốn tại Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị
2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.3.3. Tình hình quản lý sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị
2.3.3.1. Tình hình quản lý sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị
2.3.3.2. Tình hình quản lý sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị
2.3.4. Phân tích khả năng sinh lợi bằng phương pháp Dupont
2.3.5. Những tổng kết và đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị
2.3.5.1. Những thành tích đã đạt được trong sử dụng vốn của Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị
2.3.5.2. Những hạn chế còn tồn tại trong sử dụng vốn của công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
3.1. Định hướng phát triển của công ty thực phẩm Hữu Nghị
3.1.1. Mục tiêu và định hướng hoạt động của công ty thực phẩm Hữu Nghị trong những năm tiếp theo
3.1.2. Một số kế hoạch phát triển cụ thể của công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị trong những năm tới
3.1.2.1. Kế hoạch năm 2013
3.1.2.2. Biện pháp thực hiện
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ
3.2.1.1. Xác định chính xác nhu cầu VLĐ của công ty
3.2.1.2. Chủ động khai thác và sử dụng nguồn vốn nói chung và VLĐ nói riêng một cách hợp lý và linh hoạt
3.2.1.3. Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển VLĐ
3.2.1.4. Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng
3.2.1.5. Quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho
3.2.1.6. Biện pháp phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan