[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp tăng cường vốn huy động tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp tăng cường vốn huy động tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại
1.1.2. Vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế
1.1.3. Các hoạt động kinh doanh cơ bản của ngân hàng thương mại
1.1.4. Nguồn vốn của ngân hàng thương mại
1.2. Vốn huy động của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm về vốn huy động của ngân hàng thương mại
1.2.2. Đặc điểm của vốn huy động
1.2.3. Vai trò của vốn huy động đối với ngân hàng thương mại
1.2.4. Phân loại nguồn vốn huy động
1.3. Tăng cường vốn huy động tại ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm về hoạt động tăng cường vốn huy động
1.3.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tăng cường vốn huy động
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tăng cường vốn huy động
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TĂNG CƯỜNG VỐN HUY ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.2. Tình hình kinh tế xã hội huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
2.2.1. Thuận lợi
2.2.2. Khó khăn
2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
2.3.1. Hoạt động huy động vốn
2.3.2. Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu là hoạt động cho vay)
2.3.3. Hoạt động dịch vụ
2.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.4. Thực trạng tình hình tăng cường vốn huy động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
2.4.1. Các sản phẩm vốn huy động tại ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
2.4.2. Tình hình vốn huy động của ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
2.5. Thực trạng công tác tăng cường vốn huy động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
2.5.1. Tỷ trọng nguồn vốn huy động
2.5.2. Sự cân đối giữa huy động vốn và sử dụng vốn
2.5.4. Chi phí của vốn huy động
2.5.4. Khả năng sinh lời của vốn huy động
2.6. Đánh giá hoạt động tăng cường vốn huy động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
2.6.1. Những kết quả đạt được
2.6.2. Những mặt còn hạn chế
2.6.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG VỐN HUY ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH
3.1. Định hướng hoạt động tăng cường vốn huy động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
3.1.1. Định hướng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
3.1.2. Định hướng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
3.2. Các giải pháp tăng cường mở rộng vốn huy động tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
3.2.1. Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt
3.2.2. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn
3.2.3. Hoàn thiện chính sách khách hàng
3.2.4. Đẩy mạnh hoạt động marketing
3.2.5. Tăng cường hiện đại hóa hệ thống ngân hàng
3.2.6. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ.
3.3. Một số kiến nghị nhằm tăng cường mở rộng vốn huy động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
3.3.1. Đối với Chính Phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan