[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.2. Hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại.
1.3. Mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY DNVVN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.
2.2. Thực trạng mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội trong giai đoạn 2010 - 2012.
2.3. Đánh giá thực trạng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI.
3.1. Định hướng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội đến năm 2015.
3.2. Giải pháp mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.
3.3. Một số kiến nghị.
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan