[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV Từ Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV Từ Sơn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế
1.1.1 Doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.2 Vai trò và đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.2.1 Vai trò doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.2.2 Một số đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.1 Khái niệm cho vay
1.2.2 Các hình thức cho vay của ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.2.1 Mục đích cho vay
1.2.2.2 Thời hạn cho vay
1.2.2.3 Mức độ tín nhiệm đối với khách hàng
1.2.2.4 Phương pháp cho vay
1.2.3 Các nhân tố cơ bản trong hoạt động cho vay của ngân hàng
1.2.3.1 Nguồn vốn cho vay
1.2.3.2 Thời hạn cho vay
1.2.3.3 Lãi suất cho vay
1.2.3.4 Hạn mức cho vay
1.2.4 Đặc điểm hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.5 Vai trò hoạt động cho vay của ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.5.1 Đối với ngân hàng
1.2.5.2 Đối với khách hàng
1.2.5.3 Đối với nền kinh tế
1.3 Chất lượng cho vay của ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.1 Quan niệm chất lượng cho vay
1.3.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay
1.3.2.1 Nâng cao chất lượng cho vay là cần thiết để phát triển kinh tế
1.3.2.2 Nâng cao chất lượng cho vay quyết định sự tồn tại và phát triển của các ngân hàng thương mại
1.3.3 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay của ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.3.1 Chỉ tiêu định tính
1.3.3.2 Chỉ tiêu định lượng
1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay của ngân hàng
1.3.4.1 Nhân tố về phía ngân hàng
1.3.4.2 Nhân tố thuộc về khách hàng
1.3.4.3 Các nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô và đối thủ cạnh tranh
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – BIDV TỪ SƠN
2.1 Khái quát chung về chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Từ Sơn
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Từ Sơn
2.1.2 Tổng quan về chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Từ Sơn
2.1.2.1 Giới thiệu chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Từ Sơn
2.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.3 Tình hình hoạt động cho vay của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Từ Sơn
2.1.4 Kết quả tài chính
2.1.5 Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh
2.1.5.1 Những mặt làm được trong thời gian gần đây
2.1.5.2 Những mặt còn hạn chế
2.2 Thực trạng chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Từ Sơn
2.2.1 Phân tích định tính
2.2.2 Phân tích các chỉ tiêu định lượng
2.2.2.1 Chỉ tiêu doanh số cho vay và tỷ trọng các khoản vay của doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.2.2 Chỉ tiêu thu nợ
2.2.2.3 Chỉ tiêu dư nợ
2.2.2.4 Chỉ tiêu nợ quá hạn
2.2.2.5 Chỉ tiêu nợ xấu
2.2.2.6 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng
2.2.2.7 Chỉ tiêu lợi nhuận
2.2.2.8 Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn
2.2.2.9 Chỉ tiêu hệ số rủi ro tín dụng
2.3 Đánh giá chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.1.1 Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.1.2 Đối với chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Từ Sơn
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1 Hạn chế
2.3.2.2 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – BIDV TỪ SƠN
3.1 Định hướng nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.1.1 Phương hướng phát triển chung của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Từ Sơn
3.1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Từ Sơn
3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Từ Sơn
3.2.1 Đa dạng hoá hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.2.1.1 Đa dạng hoá về loại hình cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.2.1.2 Đa dạng hoá hình thức cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.2.1.3 Đa dạng hoá phương thức cho vay
3.2.2 Xây dựng chiến lược Marketing
3.2.3 Tăng cường hoạt động tư vấn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.2.4.1 Về thu thập thông tin
3.2.4.2 Về phân tích và đánh giá khách hàng
3.2.5 Hoàn thiện cơ chế đảm bảo tiền vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Từ Sơn
3.2.6 Tổ chức đào tạo và đào tạo lại cán bộ tín dụng của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Từ Sơn
3.3 Kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Từ Sơn
3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ và các bộ ban ngành liên quan
3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3 Kiến nghị với chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV Từ Sơn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan