[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Long Biên

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Long Biên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY MUA SẮM HÀNG TIÊU DÙNG VẬT DỤNG GIA ĐÌNH
1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình tại ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại
1.1.2. Khái niệm cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình
1.1.3. Đối tượng của cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình
1.1.4. Đặc điểm của cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình
1.1.5. Lợi ích của cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình
1.1.6. Vai trò của cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình
1.2. Chất lượng cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình
1.2.1. Khái niệm chất lượng cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình tại ngân hàng thương mại
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng gia đình của ngân hàng thương mại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY MUA SẮM HÀNG TIÊU DÙNG VẬT DỤNG GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH LONG BIÊN
2.1. Khái quát hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Long Biên
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận trong cơ cấu tổ chức
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Long Biên giai đoạn năm 2009 - 2011
2.2.1. Hoạt động kinh doanh chủ yếu
2.2.2. Hoạt động huy động vốn
2.2.3. Hoạt động cho vay
2.2.4. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế
2.2.5. Hoạt động phát hành thẻ
2.2.6. Một số hoạt động kinh doanh khác
2.2.7. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Thực trạng chất lượng cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Long Biên
2.3.1. Khát quát về cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
2.3.2. Sản phẩm cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.3.3. Quy trình cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Long Biên
2.3.4. Chất lượng cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Long Biên
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY MUA SẮM HÀNG TIÊU DÙNG VẬT DỤNG GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH LONG BIÊN
3.1. Định hướng phát triển kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Long Biên
3.1.1. Định hướng kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
3.1.2. Định hướng kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Long Biên
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Long Biên
3.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình
3.2.2. Cơ sở đề xuất giải pháp
3.2.3. Nội dung các giải pháp
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với sự quản lý vĩ mô của Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan