[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về hoạt động cho vay của NHTM
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Các phương thức cho vay của NHTM
1.2. Hoạt động cho vay ngắn hạn của NHTM
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động cho vay ngắn hạn
1.2.2. Các hình thức cho vay ngắn hạn của NHTM
1.2.3. Vai trò của hoạt động cho vay ngắn hạn của NHTM
1.3. Chất lượng cho vay ngắn hạn của NHTM
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn của NHTM
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay ngắn hạn của NHTM
1.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn của NHTM
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN YÊN LẠC, VĨNH PHÚC
2.1. Vài nét khái quát về NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Yên Lạc, Vĩnh Phúc
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp Chi nhánh Yên Lạc, Vĩnh Phúc
2.2.1. Thể hiện qua chỉ tiêu định tính
2.2.2. Thể hiện qua chỉ tiêu định lượng
2.3. Đánh giá chất lượng cho vay
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN YÊN LẠC, VĨNH PHÚC
3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Yên Lạc, Vĩnh Phúc
3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Yên Lạc, Vĩnh Phúc
3.2.1. Xây dựng, đổi mới cơ chế cho vay linh hoạt và hợp lí
3.2.2. Tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý các khoản vay.
3.2.3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại ngân hàng.
3.2.4. Xây dựng chiến lược kinh doanh:
3.2.5. Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay
3.2.6. Đa dạng hóa hoạt động cho vay
3.2.7. Bồi dưỡng, tuyển chọn và quản lý nhân sự .
3.2.8. Đẩy mạnh hoạt động thông tin đại chúng và tuyên truyền quảng cáo.
3.3. Một số kiến nghị:
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ.
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước.
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan