[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh tại ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại
1.1.2. Khái niệm cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại
1.1.3. Khái niệm doanh nghiệp quốc doanh
1.1.4. Khái niệm cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh tại ngân hàng thương mại
1.1.5. Nguyên tắc và điều kiện cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh của ngân hàng thương mại
1.1.6. Vai trò của cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh của ngân hàng thương mại
1.1.7. Đối tượng của cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh của ngân hàng thương mại
1.1.8. Các hình thức cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh của ngân hàng thương mại
1.1.9. Quy trình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh của ngân hàng thương mại
1.1.10. Đặc điểm của cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh
1.2. Chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh của ngân hàng thương mại
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh tại ngân hàng thương mại
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh của ngân hàng thương mại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THĂNG LONG
2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Thăng Long
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Thăng Long
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thăng Long
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2. Khái quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thăng Long
2.2.1. Tình hình huy động vốn
2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu là cho vay)
2.2.3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế
2.2.4. Hoạt động phát hành thẻ
2.2.5. Một số hoạt động kinh doanh khác
2.2.6. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thăng Long
2.3.1. Khái quát về cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
2.3.2. Sản phẩm cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Việt Nam
2.3.3. Quy trình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thăng Long
2.3.4. Chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thăng Long
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THĂNG LONG
3.1. Định hướng phát triển kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Việt Nam
3.2. Định hướng phát triển kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thăng Long
3.2.1. Định hướng kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thăng Long trong những năm tới
3.2.2. Định hướng về phát triển cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thăng Long trong những năm tới
3.3. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thăng Long
3.3.1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp quốc doanh
3.3.2. Cơ sở đề xuất giải pháp
3.3.3. Nội dung các giải pháp
3.4. Một số kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị đối với sự quản lý vĩ mô của Ngân hàng Nhà nước
3.4.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.4.3. Kiến nghị đối với các Bộ, ngành địa phương
3.4.4. Kiến nghị đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan