[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Hà Tây

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Hà Tây
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm về hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại
1.1.2. Khái niệm hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
1.1.3. Các hình thức cho vay của Ngân hàng thương mại
1.2. Hoạt động cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại
1.2.2. Đặc điểm của loại hình cho vay ngắn hạn
1.2.3. Vai trò của cho vay ngắn hạn
1.2.4. Các hình thức cho vay ngắn hạn
1.3. Chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm chất lượng cho vay ngắn hạn
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn
1.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay ngắn hạn
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cho vay ngắn hạn
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ TÂY
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Hà Tây
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Hà Tây
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Hà Tây
2.1.3. Kết quả tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Hà Tây
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàngThương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Hà Tây
2.2.1. Quy trình cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Hà Tây
2.2.2. Kết quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Hà Tây
2.3. Thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Hà Tây
2.3.1. Chỉ tiêu định tính
2.3.2. Chỉ tiêu định lượng
2.4. Đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Hà Tây
2.4.1. Những thành tựu đạt được
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ TÂY
3.1. Định hướng về chất lượng cho vay ngắn hạn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Hà Tây
3.2. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Hà Tây trong thời gian tới
3.2.1. Đa dạng hóa các phương thức cho vay ngắn hạn
3.2.2. Tích cực xử lý nợ quá hạn
3.2.3. Nâng cao chất lượng thẩm định các khoản vay.
3.2.4. Cơ cấu lại dư nợ cho vay theo đối tượng
3.2.5. Đảm bảo thực hiện tốt hơn quy trình cho vay
3.2.6. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ
3.2.7. Thực hiện marketing ngân hàng hiệu quả
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
3.3.3. Kiến nghị đối với Nhà nước
Kết luận chương 3
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan