[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phố Yên

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phố Yên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về cho vay
1.1.1. Khái niệm về cho vay
1.1.2. Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động cho vay
1.1.3. Điều kiện cho vay vốn
1.1.4. Phân loại cho vay
1.1.5. Quy trình cho vay vốn chung của ngân hàng thương mại
1.2. Chất lượng cho vay tại ngân hang thương mại
1.2.1. Khái niệm về chất lượng cho vay
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay
1.2.3 Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng cho vay của NHTM
1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cho vay
1.3.1. Nhân tố không thể kiểm soát
1.3.2. Các nhân tố chủ quan (nhân tố có thể kiểm soát)
Tổng kết chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN PHỔ YÊN
2.1. Tổng quan về Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phổ Yên
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phổ Yên
2.1.2. Cơ cấu của tổ chức của Agribank – Phổ Yên
2.2. Kết quả kinh doanh của Agribank – Phổ Yên trong giai đoạn 2011-2012
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.2. Hoạt động cho vay
2.2.3. Hoạt động kinh doanh khác
2.2.4. Kết quả kinh doanh của Agribank – Phổ Yên
2.3. Quy trình cho vay tại Agribank – Phổ Yên
2.4. Thực trạng chất lượng cho vay tại Agribank – Phổ Yên
2.4.1. Doanh số cho vay tại Agribank – Phổ Yên giai đoạn 2011-2012
2.4.2. Dư nợ cho vay của Agribank – Phổ Yên giai đoạn 2011-2012
2.4.3 Doanh số thu nợ của Agribank – Phổ Yên giai đoạn 2011-2012
2.5. Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tại Agribank – Phổ Yên
2.5.1. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu
2.5.2. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ
2.5.3. Tỷ lệ nơi xấu trên tổng dư nợ
2.5.4. Vòng quay vốn tín dụng
2.5.5. Hiệu suất sử dụng vốn
2.5.6. Lợi nhuận từ hoạt động cho vay
2.6. Đánh giá kết quả hoạt động cho vay của Agribank – Phổ Yên
2.6.1. Những kết quả đạt được
2.6.2. Những hạn chế trong công tác cho vay
2.6.3. Nguyên nhân hạn chế
Tổng kết chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TẠI AGRIBANK - PHỔ YÊN
3.1. Định hướng phát triển của Agribank – Phổ Yên trong vài năm tới:
3.1.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp
3.1.2. Định hướng hoạt động cho vay tại Agribank – Phổ Yên trong những năm tới
3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Agribank – Phổ Yên
3.2.1. Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay
3.2.2. Đảm bảo thực hiện tốt hơn quy trình cho vay
3.2.3. Tăng cường công tác quản lý cho vay
3.2.3. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng
3.2.4. Tăng cường công tác marketing
3.2.1. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng:
3.2.2. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát:
3.3. Một số kiến nghị :
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
3.3.4. Kiến nghị đối với các khách hàng:
Tổng kết chương 3
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan