[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hoàng Mai

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hoàng Mai
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Những vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay của NHTM
1.1.1 Khái niệm cho vay
1.1.2 Phân loại hoạt động cho vay của NHTM
1.1.3 Vai trò của hoạt động cho vay
1.1.4 Các phương thức cho vay
1.2 Chất lượng hoạt động cho vay của NHTM
1.2.1 Khái niệm chất lượng hoạt động cho vay của NHTM
1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng hoạt động cho vay
1.2.3 Các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động cho vay tại NHTM
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động cho vay
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HOÀNG MAI
2.1 Khái quát chung về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hoàng Mai
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Mai
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Mai
2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Mai
2.2.1 Hoạt động huy động vốn
2.2.2 Hoạt động sử dụng vốn
2.3 Thực trạng chất lượng cho vay tại NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Mai
2.3.1 Chỉ tiêu định tính
2.3.2 Chỉ tiêu định lượng
2.3.3 Kết quả giải quyết nợ xấu
2.4 Đánh giá chất lượng hoạt động cho vay của NHNo&PTNN Chi nhánh Hoàng Mai
2.4.1 Những kết quả đạt được
2.4.2 Một số hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH HOÀNG MAI
3.1 Định hướng hoạt động cho vay của NHNo&PTNN Chi nhánh Hoàng Mai
3.1.1 Mục tiêu tổng quát trong hoạt động cho vay
3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động cho vay của NHNo&PTNN Việt Nam
3.1.3 Định hướng phát triển hoạt động cho vay của NHNo&PTNT Chi nhánh Hoàng Mai
3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại của NHNo&PTNN Chi nhánh Hoàng Mai
3.2.1 Đẩy mạnh công tác huy động vốn
3.2.2 Xây dựng chiến lược trong hoạt động cho vay
3.2.3 Giải pháp về công tác thẩm định
3.2.4 Hoàn thiện và tăng cường có hiệu lực công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động cho vay
3.2.5 Giải pháp xử lý nợ xấu, nợ quá hạn
3.2.6 Cơ cấu lại dư nợ
LỜI KẾT
DANH MỤC THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan