[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.2. Các hình thức cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.2.1. Căn cứ vào thời hạn cho vay
1.1.2.2. Căn cứ vào phương thức cho vay
1.1.2.3. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng
1.1.2.4. Căn cứ vào mục đích sử dụng tiền vay
1.1.2.5. Theo đối tượng tham gia quy trình cho vay
1.1.2.6. Căn cứ vào phương pháp hoàn trả
1.1.3. Quy trình cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.4. Vai trò của hoạt động cho vay
1.1.4.1. Đối với ngân hàng thương mại
1.1.4.2. Đối với khách hàng
1.1.4.3. Đối với nền kinh tế
1.2. Chất lượng hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm chất lượng cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.2.1. Các chỉ tiêu định tính
1.1.2.2. Các chỉ tiêu định lượng
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay của ngân hàng thương mại
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – BIDV CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV chi nhánh Thái Nguyên
2.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển
2.1.3. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam BIDV – Chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2013
2.2. Thực trạng chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam BIDV - Chi nhánh Thái Nguyên
2.2.1. Cơ sở pháp lý cho hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam BIDV – Chi nhánh Thái Nguyên
2.2.2. Quy trình cho vay tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam BIDV – Chi nhánh Thái Nguyên
2.3. Đánh giá chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam BIDV – Chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2013
2.3.1. Các thành tựu đạt được
2.3.2. Hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV – CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
3.1. Phương hướng chính và mục tiêu hoạt động kinh doanh từ năm 2014 – 2020 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV – Chi nhánh Thái Nguyên
3.1.1. Phương hướng và mục tiêu chung
3.1.2. Phương hướng và mục tiêu cho hoạt động cho vay
3.2. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV – Chi nhánh Thái Nguyên
3.2.1. Giải pháp nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh
3.2.2. Đổi mới về quy trình nghiệp vụ
3.2.3. Nâng cao ứng dụng công nghệ hiện đại trong ngân hàng
3.2.4. Nâng cao chất lượng nghiệp vụ của cán bộ nhân viên ngân hàng
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Với Ngân hàng nhà nước
3.3.2. Với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan