[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng phân tích tài chính tại Công ty TNHH Tháng Tư

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng phân tích tài chính tại Công ty TNHH Tháng Tư
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤ LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
1.1.2. Khái quát về hoạt động tài chính của doanh nghiệp
1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm và sự cần thiết của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4. Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phân tích tài chính của doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HẠN THÁNG TƯ
2.1. Khái quát về Công ty TNHH Tháng Tư
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Tháng Tư
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ông ty TNHH Tháng Tư
2.1.3. Khái quát về hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Tháng Tư
2.2. Thực trạng phân tích tài chính tại Công ty TNHH Tháng Tư
2.2.1. Phương pháp phân tích tài chính tại Công ty TNHH Tháng Tư
2.2.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính tại Công ty TNHH Tháng Tư
2.2.3. Nội dung phân tích tài chính tại Công ty TNHH Tháng Tư
2.3. Thực trạng chất lượng phân tích tài chính tại Công ty TNHH Tháng Tư
2.3.1. Thời gian phân tích
2.3.2. Chi phí phân tích
2.3.3. Xác định điểm mạnh điểm yếu về tình hình tài chính
2.4. Đánh giá chất lượng phân tích tài chính của Công ty TNHH Tháng Tư
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÁNG TƯ
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Tháng Tư
3.1.1. Định hướng phát triển của ngành Xây dựng
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Tháng Tư
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính tại Công ty TNHH Tháng Tư
3.2.1. Hoàn thiện nội dung phân tích
3.2.2. Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính
3.2.3. Nâng cao chất lượng thông tin phân tích tài chính
3.2.4. Nâng cao nhận thức về phân tích tài chính của chủ doanh nghiệp
3.2.5. Tăng cường và nâng cao trình độ cán bộ phân tích tài chính
3.2.6. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phân tích
3.3. Kiến nghị đối với Nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan