[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1 Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2 Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3 Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2 Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
1.2.1 Thông tin chung
1.2.2 Thông tin theo ngành kinh tế
1.2.3 Thông tin kế toán
1.2.3.1 Bảng cân đối kế toán
1.2.3.2 Báo cáo kết quả kinh doanh
1.2.3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.3 Trình tự phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4 Phương pháp phân tích tài chính DN
1.4.1 Phương pháp so sánh
1.4.2 Phương pháp phân tích tỷ số
1.4.3 Phân tích tài chính theo phương pháp Dupont
1.5 Nội dung phân tích tình hình tài chính DN
1.5.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính DN
1.5.1.1 Phân tích khái quát thông qua bảng cân đối kế toán
1.5.1.2 Phân tích khái quát thông qua báo cáo kết quả kinh doanh
1.5.2 Phân tích tình hình biến động của tài sản và nguồn vốn
1.5.2.1 Phân tích cơ cấu và biến động tài sản
1.5.2.2 Phân tích cơ cấu và biến động của nguồn vốn
1.5.2.3 Phân tích mối quan hệ cân đối tài sản và nguồn vốn
1.5.3 Phân tích khả năng thanh toán
1.5.3.1 Khả năng thanh toán ngắn hạn
1.5.3.2 Hệ số khả năng thanh toán nhanh
1.5.3.3 Hệ số thanh toán bằng tiền
1.5.3.4 Hệ số khả năng thanh toán lãi vay
1.5.4 Phân tích khả năng quản lý nợ
1.5.4.1 Tỷ số nợ trên tổng tài sản
1.5.4.2 Tỷ sổ nợ trên vốn chủ sở hữu
1.5.4.3 Tỷ số khả năng trả lãi
1.5.5 Phân tích khả năng quản lý tài sản
1.5.5.1 Phân tích khả năng luân chuyển hàng tồn kho
1.5.5.2 Phân tích tốc độ luân chuyển khoản phải thu
1.5.5.3 Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản
1.5.5.5 Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn
1.5.6 Phân tích khả năng sinh lời của DN
1.5.6.1 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần
1.5.6.2 Tỷ suất doanh lợi tổng tài sản (ROA)
1.5.6.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)
1.5.7 Một số chỉ tiêu tài chính khác
1.5.7.1 Chỉ số EPS
1.5.7.2 Chỉ số P/E
1.5.8 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng phân tích tài chính
1.5.8.1 Chất lượng thông tin sử dụng
1.5.8.2 Trình độ cán bộ phân tích
1.5.8.3 Hệ thống các chỉ tiêu trung bình ngành
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK
2.1 Tổng quan về Công ty Cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk
2.1.1 Vài nét tổng quan về Công ty
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển
2.2 Lĩnh vực kinh doanh của Công ty
2.3 Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk
2.3.1 Phân tích khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk
2.3.2 Phân tích tình hình biến động của nguồn vốn và tài sản
2.3.2.1 Phân tích cơ cấu và biến động của tài sản
2.3.3.2 Phân tích cơ cấu và biến động của nguồn vốn
2.3.2.3 Phân tích quan hệ cân đối nguồn vốn - tài sản
2.3.3 Phân tích khả năng thanh toán của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk
2.3.3.1 Khả năng thanh toán ngắn hạn
2.3.3.2 Khả năng thanh toán nhanh
2.3.3.3 Khả năng thanh toán tức thời
2.3.4 Phân tích khả năng quản lý tài sản
2.3.4.1 Khả năng quản lý hàng tồn kho
2.3.4.2 Khả năng quản lý khoản phải thu
2.3.4.3 Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn
2.3.4.4 Hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn
2.3.4.6 Hiệu suất sử dụng tổng tài sản
2.3.5. Khả năng quản lý nợ
2.3.5.1 Hệ số nợ trên tổng tài sản
2.3.5.2 Số lần thu nhập đạt được trên lãi vay
2.3.6 Phân tích khả năng sinh lời
2.3.6.1 Tỷ suất sinh lời trên doanh thu
2.3.6.2 Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản
2.3.6.3 Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu
2.7.1 Mối quan hệ giữa hiệu quả sản xuất kinh doanh và giá cổ phiếu của công ty trên thị trường
2.7.1.1 Thu nhập trên một cổ phiếu EPS
2.7.1.2 Hệ số giá trên thu nhập một cổ phiếuP/E
2.4 Đánh giá tình hình tài chính công ty cổ phần sữa Vinamilk
2.4.1 Về cơ cấu tài sản
2.4.2 Về cơ cấu nguồn vốn
2.4.4 Về khả năng quản lý tài sản
2.4.5 Về hiệu quả sản xuất kinh doanh
CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM – VINAMILK
3.1 Định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk trong thời gian tới
3.2 Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk
3.2.1 Giải pháp điều chỉnh cơ cấu vốn hợp lý
3.2.2 Quản lý hàng tồn kho
3.2.3 Khả năng quản lý khoản phải thu
3.2.4 Quản lý khả năng thanh toán
3.2.5 Xác định nhu cầu vốn
3.2.6 Phòng ngừa rủi ro tỷ giá
3.2.7 Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan