[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Linh Phương

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Linh Phương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2 Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.1.3 Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2 Tổng quan phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2 Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3 Qui trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1 Tài liệu cung cấp cho hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1.1 Nguồn tài liệu bên trong doanh nghiệp
1.3.1.2 Nguồn tài liệu từ bên ngoài doanh nghiệp
1.3.2 Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4 Các phương pháp phân tích tài chính
1.4.1 Phương pháp so sánh
1.4.2 Phương pháp tỷ số
1.5 Nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1 Phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp
1.5.1.1 Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp
1.5.1.2 Chiến lược quản lý tài sản - nguồn vốn
1.5.1.3 Tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
1.5.1.4 Phân tích đảm bảo nguồn vốn kinh doanh
1.5.1.5 Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh
1.5.1.6 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.5.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.5.2.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.5.2.2 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lí tài sản
1.5.2.3 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
1.5.2.4 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.5.3 Phân tích chỉ tiêu ROA - ROE thông qua mô hình Dupont
1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.6.1 Các nhân tố chủ quan
1.6.2 Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY LINH PHƯƠNG
2.1 Tổng quan về Công ty THH Dệt May Linh Phương
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Dệt May Linh Phương
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Dệt May Linh Phương
2.2 Phân tích thực trạng tài chính tại Công ty TNHH Dệt May Linh Phương
2.2.1 Phân tích Bảng cân đối kế toán
2.2.1.1 Phân tích cơ cấu tài sản - nguồn vốn của Công ty TNHH Dệt May Linh Phương
2.2.1.1.1 Cơ cấu tài sản
2.2.1.1.2 Phân tích quy mô và cơ cấu nguồn vốn
2.2.1.2 Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
2.2.1.3 Phân tích việc tạo vốn và sử dụng vốn
2.2.1.4 Phân tích đảm bảo nguồn vốn kinh doanh
2.2.1.5 Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh
2.2.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.2.1 Phân tích đánh giá khả năng thanh toán
2.2.2.2 Phân tích khả năng quản lý tài sản
2.2.2.2.1 Phân tích khả năng quản lý TSNH
2.2.2.2.2 Phân tích khả năng quản lý TSDH
2.2.2.3 Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
2.2.2.4 Phân tích, đánh giá khả năng sinh lời
2.2.2.5 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản qua mô hình Dupont
2.3 Đánh giá tài chính hiện tại của Công ty TNHH Dệt May linh Phương từ 2011 đến 2013
2.3.1 Ưu điểm
2.3.2 Tồn tại
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY LINH PHƯƠNG
3.1 Phương hướng hoạt động của Công ty TNHH Dệt May Linh Phương
3.1.1 Cơ hội
3.1.2 Thách thức
3.2 Những thuận lợi và khó khăn của Công ty TNHH Dệt May Linh Phương
3.2.1 Thuận lợi
3.2.2 Khó khăn
3.3 Định hướng phát triển của Công ty TNHH Dệt May Linh Phương
3.4 Một số giải pháp nhằm cải thiện tài chính tại Công ty TNHH Dệt May Linh Phương
3.4.1 Các biện pháp khi Công ty quyết định tiếp tục sản xuất kinh doanh
3.4.1.1 Chủ động trong việc tìm các nhà cung cấp nguyên vật liệu và giảm thiểu tối đa các khoản chi phí
3.4.1.2 Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho
3.4.1.3 Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định bằng việc duy trì tổ chức sử dụng hợp lý
3.4.1.4 Xây dựng chiến lược đầu tư để sử dụng nguồn vốn có hiệu quả
3.4.1.5 Tăng cường quản lý phải thu khách hàng
3.4.2 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
3.4.3 Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần
3.4.4 Sáp nhập M&A và mua lại doanh nghiệp
3.4.5 Phá sản và thanh lý doanh nghiệp
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan