[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính tại Công ty TNHH thiết bị y tế và hóa chất Sao Mai

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính tại Công ty TNHH thiết bị y tế và hóa chất Sao Mai
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.2.1. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.1.2.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1.2. Vai trò của phân tích tài chính
1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.2.1. Chất lượng thông tin sử dụng
1.3.2.2. Trình độ cán bộ phân tích
1.3.2.3. Hệ thống các chỉ tiêu trung bình ngành
1.3.3. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.3.1. Thông tin ngành kinh tế
1.3.3.2. Thông tin tài chính doanh nghiệp
1.3.4. Quá trình thực hiện phân tích TCDN
1.3.4.1. Thu thập thông tin
1.3.4.2. Xử lý thông tin
1.3.4.3. Dự đoán và đưa ra quyết định
1.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT SAO MAI
2.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH thiết bị y tế và hóa chất Sao Mai
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Thiết bị Y tế và Hóa chất Sao Mai
2.1.3. Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty Thiết bị Y tế và Hóa chất Sao Mai
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.1.1. Tình hình tài sản
2.2.1.2. Tình hình nguồn vốn
2.2.1.3. Chính sách quản lý vốn của Công ty
2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.4.1. Hiệu suất sử dụng tổng tài sản
2.2.4.2. Quản lý tài sản ngắn hạn
2.2.4.3. Hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn
2.2.5. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
2.2.5.1. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu
2.2.5.2. Hệ số nợ trên tổng tài sản (D/A)
2.2.5.3. Hệ số khả năng chi trả lãi vay
2.2.6. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.6.1. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên doanh thu (ROS)
2.2.6.2. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
2.2.6.3. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
2.3. Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty Thiết bị Y tế và Hóa chất Sao Mai
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Một số hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT SAO MAI
3.1. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
3.1.1. Xu hướng nền kinh tế
3.1.1.1. Xu hướng của nền kinh tế Thế giới
3.1.1.2. Xu hướng nền kinh tế Việt Nam
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty Thiết bị Y tế và Hóa chất Sao Mai
3.1.2.1. Đánh giá chung về môi trường Công ty
3.1.2.2. Định hướng phát triển của Công ty
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính tại Công ty Thiết bị Y tế và Hóa chất Sao Mai
3.2.1. Quản trị tiền mặt
3.2.2. Quản trị hàng tồn kho
3.2.3. Các biện pháp kiểm soát chi phí
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan