[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính tại công tyTNHH Thương mại và Vận tải Minh Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính tại công ty TNHH Thương mại và Vận tải Minh Dương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Nguồn thông tin để phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin bên ngoài doanh ngiệp
1.2.2. Thông tin liên quan đến tài chính doanh nghiệp
1.3. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.3.3. Phương pháp Cân đối
1.3.4. Phương pháp đồ thị
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích Bảng cân đối kế toán
1.4.2. Phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh
1.4.3. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Nhân tố chủ quan:
1.5.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TM & VT MINH DƯƠNG
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH TM & VT Minh Dương
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh công ty
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH TM & VT Minh Dương
2.2.1. Phân tích Bảng Cân đối kế toán
2.2.2. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
2.2.3. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.3. Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty TNHH TM & VT Minh Dương
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TNHH TM &VT MINH DƯƠNG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH TM &VT Minh Dương trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty
3.2.1. Giải pháp về hoạt động tài chính
3.2.2. Tiết kiệm chi phí
3.2.3. Xây dựng phương án huy động vốn dài hạn
3.2.4. Một số giải pháp sử dụng tài sản dài hạn
3.2.5. Các giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan