[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.2.1. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.1.2.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Tài liệu phân tích
1.2.2. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp tỷ lệ
1.3.3. Phương pháp Dupont
1.4. Đánh giá tình hình Tài chính doanh nghiệp thông qua phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.2. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn của doanh nghiệp
1.4.3. Phân tích thông qua các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp
1.4.3.1. Chỉ tiêu đánh giá tính cân đối Tài sản – Nguồn vốn
1.4.3.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.4.3.3. Chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
1.4.3.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
1.4.3.5. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Các nhân tố chủ quan
1.5.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT MỸ
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ
2.1.1.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ
2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ
2.1.2.2. Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ
2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ năm 2011, 2012 và 2013
2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2011 – 2013
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính của Công ty TNHH Thương mại Việt Mỹ giai đoạn 2011-2013
2.2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá cơ cấu tài sản – nguồn vốn
2.2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.3.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
2.2.3.5. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3. Các nhân tố tác động đến hoạt động tài chính của công ty TNHH Thương mại Việt Mỹ
2.3.1. Các nhân tố chủ quan
2.3.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ
3.1.1. Định hướng phát triển
3.1.2. Mục tiêu chiến lược
3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tài Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Việt Mỹ
3.2.1. Biện pháp tăng lợi nhuận để tăng khả năng sinh lời
3.2.2. Biện pháp quản trị các khoản phải thu
3.2.3. Các biện pháp quản lý nguồn vốn
3.2.4. Các biện pháp quản trị kho
3.2.5. Các biện pháp đảm bảo khả năng thanh toán của công ty
3.2.6. Đầu tư vào TSCĐ
3.2.7. Các biện pháp đồng bộ khác
3.3. Kiến nghị
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan