[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tân Nhật Linh

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tân Nhật Linh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, mục tiêu, vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Nguồn thông tin để phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.2.2. Thông tin liên quan đến tài chính doanh nghiệp
1.3. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.3.3. Phương pháp Cân đối
1.3.4. Phương pháp Dupont
1.3.5. Phương pháp đồ thị
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích Bảng cân đối kế toán
1.4.2. Phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh
1.4.3. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.4. Phân tích diễn biến nguồn vốn và tài sản (Bảng tài trợ)
1.4.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.4.5.1. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.4.5.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.4.5.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.4.5.4. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.4.6. Phân tích điểm hòa vốn
1.4.7. Phân tích đòn bẩy
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng chất lượng phân tích tài chính
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TM & XD TÂN NHẬT LINH
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH TM & XD Tân Nhật Linh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh công ty
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH TM & XD Tân Nhật Linh
2.2.1. Phân tích Bảng cân đối kế toán
2.2.2. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
2.2.3. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích bảng tài trợ
2.2.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.5.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.5.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.5.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.2.5.4. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.3. Phân tích điểm hòa vốn
2.2.4. Phân tích đòn bẩy
2.3. Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty TNHH TM & XD Tân Nhật Linh
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và Nguyên nhân
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TNHH TM & XD TÂN NHẬT LINH
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH TM & XD Tân Nhật Linh trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty
3.2.1. Tiết kiệm chi phí
3.2.2. Xây dựng phương án huy động vốn dài hạn
3.2.3. Một số giải pháp sử dụng tài sản dài hạn
3.2.4. Các giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan