[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING NGÂN HÀNG VÀ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA NGÂN HÀNG
1.1. TỔNG QUAN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG
1.1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại
1.1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại (NHTM)
1.1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại
1.1.2. Khái quát về marketing ngân hàng
1.1.2.1. Khái niệm marketing ngân hàng
1.1.2.2. Vai trò của marketing đối với ngân hàng
1.1.2.3. Đặc điểm của marketing ngân hàng
1.2. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA MARKETING NGÂN HÀNG
1.2.1. Nghiên cứu thị trường và xác định thị trường mục tiêu của ngân hàng
1.2.2. Xây dựng chiến lược sản phẩm
1.2.4. Xây dựng chiến lược phân phối
1.2.5. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp
1.3. HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA NGÂN HÀNG
1.3.1. Khái niệm kênh phân phối của ngân hàng
1.3.2. Đặc điểm và vai trò của hệ thống kênh phân phối ngân hàng
1.3.3. Phân loại hệ thống kênh phân phối
1.3.3.1. Kênh phân phối truyền thống
1.3.3.2. Hệ thống kênh phân phối ngân hàng hiện đại
1.4. THỰC TRẠNG VÀ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI Ở MỘT SỐ NGÂN HÀNG TIÊU BIỂU
1.4.1. Ngân hàng Citibank
1.4.2. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN PHỐI CỦA AGRIBANK THANH HÓA
2.1. VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HÓA (Agribank Thanh Hóa)
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Agribank Thanh Hóa
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Agribank Thanh Hóa
2.1.3. Các dịch vụ của ngân hàng
2.1.3.1. Các dịch vụ cho khách hàng cá nhân
2.1.3.2. Các dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp
2.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA AGRIBANK THANH HÓA
2.2.1. Kết quả kinh doanh
2.2.1.1. Tình hình huy động vốn và cho vay
2.2.1.2. Tình hình sử dụng vốn
2.2.1.3. Kết quả kinh doanh
2.2.2. Những tồn tại trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh Agribank Thanh Hóa
2.3. THỰC TRẠNG MARKETING NÓI CHUNG TẠI AGRIBANK THANH HÓA
2.4 THỰC TRẠNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI AGRIBANK THANH HÓA
2.4.1. Kênh phân phối truyền thống
2.4.1.1. Chi nhánh
2.4.1.2. Ngân hàng đại lý
2.4.2. Kênh phân phối hiện đại
2.4.2.1. Ngân hàng điện tử
2.4.2.2. Ngân hàng qua mạng
2.4.3. Đánh giá chung về hệ thống phân phối của ngân hàng Agribank Thanh Hóa
2.4.3.1. Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối của chi nhánh Agribank Thanh Hóa
2.4.3.2. Những ưu điểm trong phân phối của Agribank Thanh Hóa
2.4.3.3. Những tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI AGRIBANK THANH HÓA
3.1. PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG TỚI HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI
3.1.1. Môi trường vĩ mô
3.1.1.1. Môi trường chính trị và pháp luật
3.1.1.2. Môi trường kinh tế
3.1.1.3. Môi trường văn hóa xã hội
3.1.1.4. Môi trường công nghệ
3.1.2. Môi trường vi mô
3.1.2.1. Phân tích kinh tế ngành ngân hàng
3.1.2.2. Đối thủ cạnh tranh hiện tại
3.1.2.3. Đối thủ cạnh tranh tiềm năng
3.1.2.4. Quyền năng của người mua (quyền năng của khách hàng)
3.1.2.5. Quyền năng nhà cung cấp
3.1.2.6. Sản phẩm thay thế
3.2. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA AGRIBANK THANH HÓA
3.2.1. Định hướng phát triển của Agribank Thanh Hóa
3.2.2. Mục tiêu phát triển kênh phân phối của Agribank Thanh Hóa
3.3. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THANH HÓA
3.3.1. Giải pháp nhằm phát triển kênh phân phối truyền thống
3.3.1.1. Tăng số lượng chi nhánh và mở rộng địa bàn hoạt động của chi nhánh ngân hàng
3.3.1.2. Chú trọng đến công tác nâng cao khả năng hoạt động của các kênh phân phối truyền thống
3.3.1.3. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối truyền thống
3.3.1.4. Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý của chi nhánh ngân hàng
3.3.1.5. Triển khai các chiến lược marketing cho kênh phân phối truyền thống
3.3.1.6. Đơn giản hóa các quy trình và thủ tục khi khách hàng đến thực hiện các giao dịch tại chi nhánh ngân hàng
3.3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển kênh phân phối hiện đại
3.3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của kênh phân phối hiện đại của Agribank Thanh Hóa
3.3.2.2. Tích cực tìm hiểu và nghiên cứu hệ thống kênh phân phối qua mạng và ngân hàng điện tử
3.3.2.3. Tăng cường hoạt động của chi nhánh ít nhân viên
3.3.2.4. Triển khai thêm hình thức phân phối mới
3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
3.4.1. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành trung ương
3.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.4.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan