[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá của khách quốc tế về chất lượng dịch vụ tour Huế – Đà Nẵng – Hội An do chi nhánh Vidotour Huế thực hiện


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá của khách quốc tế về chất lượng dịch vụ tour Huế – Đà Nẵng – Hội An do chi nhánh Vidotour Huế thực hiện
MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Bảng quy ước viết tắt
Danh mục các bảng, biểu
Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu           
4.1. Phương pháp thu thập số liệu
4.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu       
Phần II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU    
A. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH VÀ KHÁCH DU LỊCH 
1.1.1. Khái niệm du lịch     
1.1.2. Khách du lịch
1.1.2.1. Khái niệm   
1.1.2.2. Phân loại     
1.2. SẢN PHẨM DU LỊCH
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Đặc điểm sản phẩm du lịch 
1.3. CÔNG TY LỮ HÀNH  
1.3.1. Định nghĩa công ty lữ hành 
1.3.2. Phân loại công ty lữ hành
1.3.3. Vai trò công ty lữ hành
1.3.4. Hệ thống sản phẩm của công ty lữ hành   
1.4. CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH   
1.4.1. Khái niệm về chương trình du lịch
1.4.2. Phân loại chương trình du lịch
1.4.3. Nội dung chương trình du lịch       
1.4.4. Đặc điểm chương trình du lịch       
1.5. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH
1.5.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ du lịch
1.5.2. Các mức độ của chất lượng dịch vụ du lịch
1.5.3. Các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ  
1.5.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá của khách về chất lượng
B. CƠ SỞ THỰC TIỄN
1.1 TÌNH HÌNH KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2010
1.2. TÌNH HÌNH KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN HUẾ GIAI ĐOẠN 2008 – 2010
Chương 2: ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH QUỐC TẾ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TOUR HUẾ - ĐÀ NẴNG – HỘI AN DO CHI NHÁNH VIDOTOUR HUẾ THỰC HIỆN
2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY LỮ HÀNH VIDOTOUR
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Vidotour          
2.1.2. Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh Vidotour Huế          
2.1.2.1. Sự cần thiết, khách quan cho việc ra đời chi nhánh    
2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh  
2.1.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của chi nhánh
2.2. TÌNH HÌNH KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN CHI NHÁNH GIAI ĐOẠN 2008 – 2010
2.3. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA  
2.3.1. Khái quát về quá trình điều tra
2.3.2. Nội dung kết quả điều tra
2.3.2.1. Một số đặc điểm của du khách đến chi nhánh 
2.3.2.2. Đánh giá của du khách về các dịch vụ trong tour du lịch do chi nhánh Vidotour Huế cung cấp 
2.3.2.2.1. Đánh giá của du khách về giá cả, thời gian sắp xếp tour     
2.3.2.2.2. Đánh giá của du khách về hướng dẫn viên    
2.3.2.2.3. Đánh giá của du khách về dịch vụ lưu trú     
2.3.2.2.4. Đánh giá của du khách về dịch vụ ăn uống   
2.3.2.2.5. Đánh giá của du khách về dịch vụ vận chuyển         
2.3.2.2.6. Đánh giá của du khách về môi trường điểm đến       
2.3.2.2.7. Đánh giá của du khách về dịch vụ bổ sung của chi nhánh  
2.3.2.2.8. Đánh giá của du khách về mức độ hấp dẫn các điểm đến   
2.3.2.3. Khả năng sử dụng lại dịch vụ của Vidotour
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TOUR HUẾ - ĐÀ NẴNG – HỘI AN DO CHI NHÁNH VIDOTOUR HUẾ THỰC HIỆN       
3.1. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch           
3.2. Giải pháp đa dạng hóa các chương trình du lịch
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ   
1. KẾT LUẬN
2. KIẾN NGHỊ
2.1. Đối với chính quyền địa phương, Sở du lịch và các ban ngành liên quan          
2.2. Đối với chi nhánh Vidotour tại Huế
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan