[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá mức độ nhận biết của khách hàng đối với thương hiệu ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Huế (Vietcombank Huế)


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá mức độ nhận biết của khách hàng đối với thương hiệu ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Huế (Vietcombank Huế)
MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ      
1 Tính cấp thiết của đề tài 
2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài
3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu         
4 Phương pháp nghiên cứu
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU     
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THƯƠNG HIỆU VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU
1.1 Cơ sở lý lụân
1.1.1 Lý luận về thương hiệu         
1.1.1.1 Khái niệm về thương hiệu 
1.1.1.2 Đặc điểm thương hiệu       
1.1.1.3 Cấu tạo  của thương hiệu  
1.1.1.4 Chức năng  của thương hiệu         
1.1.1.5 Vai trò thương hiệu đối với ngân hàng   
1.1.1.6 Tài sản thương hiệu           
1.1.2 Lý luận về dịch vụ và ngân hàng
1.1.2.1 Khái niệm dịch vụ  
1.1.2.2 Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2.3 Phân loại ngân hàng           
1.1.2.4 Đặc điểm ngân hàng thương mại  
1.1.2.5 Chức năng của ngân hàng thương mại    
1.1.2.6 Vai trò của ngân hàng thương mại           
1.1.3 Lý luận về thương hiệu ngân hàng  
1.1.3.1 Khái niệm thương hiệu ngân hàng           
1.1.3.2 Lợi ích của thương hiệu đối với ngân hàng        
1.1.4 Lý luận về nhận biết thương hiệu
1.1.4.1 Các cấp độ nhận biết thương hiệu           
1.1.4.2 Hệ thống nhận diện thương hiệu  
1.1.4.3 Giá trị nhận biết thương hiệu
1.2 Cơ sở thực tiễn
1.2.1 Sự cần thiết phải xây dựng một thương hiệu mạnh đối với các doanh nghiệp Việt Nam
1.2.2 Khái quát sự phát triển của ngành ngân hàng ở Việt Nam và ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.    
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT CỦA KHÁCH HÀNG VỂ THƯƠNG HIỆU VIETCOMBANK HUẾ
2.1 Tổng quan về ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Huế (Vietcombank Huế)
2.2.1 Quá trình thành lập Vietcombank Huế
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và kinh doanh của chi nhánh
2.1.3 Tình hình nguồn nhân lực của Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Huế
2.1.4 Đặc điểm về nguồn vốn tại Vietcombank Huế
2.1.5 Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank Huế
2.2 Đánh giá mức độ nhận biết của khách hàng đối với thương hiệu Vietcombank Huế
2.2.1 Thực trạng phát triển thương hiệu của Vietcombank Huế
2.2.1.1 Hệ thống nhận diện thương hiệu Vietcombank 
2.2.1.2 Mở rộng mạng lưới và liên kết kinh doanh của Vietcombank Huế
2.2.1.3 Quảng bá thương hiệu
2.2.2 Đánh giá mức độ nhận biết về thương hiệu Vietcombank Huế
2.2.2.1 Đặc điểm của khách hàng điều tra          
2.2.2.3 Các mức độ nhận biết và tổng độ nhận biết thương hiệu Vietcombank Huế
2.2.2.4 Kênh thông tin giúp khách hàng biết đến thương hiệu Vietcombank Huế
2.2.2.5 Các yếu tố thương hiệu Vietcombank mà khách hàng có thể nhận biết
2.2.2.6 Các yếu tố tạo ấn tượng của Vietcombank Huế đối với khách hàng  
2.2.2.7 Đánh giá mức độ quen thuộc của khách hàng đối với các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện thương hiệu
2.2.2.8 Mức độ yêu thích thương hiệu Vietcombank Huế
2.2.2.9 Đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Vietcombank Huế
2.2.2.10 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự nhận biết thương hiệu Vietcombank Huế
2.2.2.11  Khả năng sử dụng dịch vụ trong tương lai và nguyên nhân khách hàng chưa nhận biết được Vietcombank Huế   
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO MỨC ĐỘ NHẬN BIỀT THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾ
3.1 Định hướng  kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Huế trong thời gian tới
3.2 Một số giải pháp nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu Vietcombank Huế
3.2.1 Giải pháp về quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu
3.2.2 Nhóm giải pháp về truyền thông tích hợp 
3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên
3.2.4 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1 Kết luận
2 Kiến nghị
2.1 Kiến nghị đối với Nhà Nước và chính quyền địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế 
2.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.3 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Huế
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan