[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá mức độ thỏa mãn công việc của đội ngũ nhân viên gián tiếp tại Công ty TNHH MTV Cao Su Quảng Trị


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá mức độ thỏa mãn công việc của đội ngũ nhân viên gián tiếp tại Công ty TNHH một thành viên Cao Su Quảng Trị
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu           
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Cán bộ nhân viên gián tiếp    
1.2. Lý thuyết về sự thỏa mãn công việc 
1.2.1. Khái niệm      
1.2.2. Các lý thuyết về sự thỏa mãn công việc   
1.3. Các nghiên cứu liên quan đến sự thỏa mãn công việc       
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc   
1.5. Kinh nghiệm tạo động lực và nâng cao sự thỏa mãn công việc tại các công ty hàng đầu tại Việt Nam
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN GIÁN TIẾP TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG TRỊ
2.1. Tổng quan về công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Giới thiệu chung về Công Ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị   
2.1.3. Chức năng - nhiệm vụ của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị     
2.1.4. Ngành nghề sản xuất kinh doanh
2.1.5. Cơ cấu tổ chức - bộ máy quản lý   
2.1.6. Kết quả sản xuất kinh doanh của QTRC qua 3 năm 2008 - 2010
2.1.7. Tình hình nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị
2.2. Đánh giá mức độ thỏa mãn công việc của nhân viên gián tiếp tại Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị
2.2.1. Mô hình nghiên cứu 
2.2.2. Đặc điểm mẫu điều tra
2.2.3. Đánh giá sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên gián tiếp tại Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị
2.2.3.1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo
2.2.3.2. Sự thỏa mãn trong công việc chung của nhân viên gián tiếp tại Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị
2.2.3.3. Đánh giá sự thỏa mãn của nhân viên gián tiếp đối với công việc dưới tác động của từng nhân tố           
a. Đối với tính chất công việc
b. Đối với điều kiện và môi trường làm việc
c. Đối với công tác đào tạo, thăng tiến
d. Đối với lương, thưởng, phúc lợi
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP     
3.1. Một số định hướng của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị trong việc nâng cao sự thỏa mãn công việc của nhân viên thời gian tới    
3.2. Một số giải pháp nâng cao mức độ thỏa mãn trong công việc của nhân viên Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị
3.2.1. Các giải pháp về lương, thưởng, phúc lợi 
3.2.2. Các giải pháp về tính chất công việc
3.2.3. Các giải pháp về đào tạo, thăng tiến
3.2.4. Các giải pháp về điều kiện và môi trường làm việc
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị
2.1. Đối với Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị
2.2. Đối với chính quyền và Ban ngành có liên quan
2.3. Kiến nghị đối với các nghiên cứu tương lai 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan