[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần sợi Phú Thạnh


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần sợi Phú Thạnh
MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ      
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứ
2.1. Mục tiêu chung
2.2. Mục tiêu cụ thể
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài  
3.1. Đối tượng nghiên cứu  
3.2. Phạm vi nghiên cứu     
3. Phương pháp nghiên cứu           
3.1. Phương pháp chung: phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử
3.2. Phương pháp cụ thể     
3.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu         
3.2.2. Phương pháp xử lý, phân tích số liệu
4. Đóng góp của đề tài
4.1. Về lý luận         
4.2. Về thực tiễn      
PHẦN II:  NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU    
CHƯƠNG I:  TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU         
1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
1.1. Cơ sở lý luận    
1.1.1. Bản chất và các loại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
1.1.1.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh   
1.1.1.2. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.2. Nguyên tắc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.1.3.2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp        
1.1.4. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2. Cơ sở thực tiễn 
2. Tình hình cơ bản của Công ty   
2.1. Giới thiệu chung về Công ty  
2.1.1. Tên và địa chỉ của Công ty 
2.1.2. Cơ sở pháp lý của Công ty  
2.1.3. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty  
2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ, và tính chất hoạt động      
2.1.4.1. Chức năng  
2.1.4.2. Nhiệm vụ    
2.1.4.3. Tính chất hoạt động
2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty           
2.3. Đặc điểm lao động của Công ty         
2.4. Đặc điểm sản phẩm kinh doanh của công ty           
2.5. Thị trường tiêu thụ sản phẩm sợi
2.6. Đặc điểm về vốn và tình hình sử dụng vốn 
2.7. Đặc điểm về tài sản
2.8. Công nghệ, quy trình sản xuất           
2.9. Về đối thủ cạnh tranh 
2.9.1. Tình hình chung của các đối thủ cạnh tranh
2.9.2. Đặc điểm của các đối thủ cạnh tranh        
3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
3.1. Yêu cầu đối với các chỉ tiêu  
3.2. Hệ thống các chỉ tiêu  
3.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tổng hợp
3.2.1.1. Chỉ tiêu tổng lợi nhuận     
3.2.1.2. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận 
3.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố cơ bản của hoạt động SXKD
3.2.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh        
3.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định   
3.2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động         
3.2.3. Các chỉ tiêu hiệu quả về mặt kinh tế xã hội         
3.2.3.1. Các chỉ tiêu định lượng    
3.2.3.2. Các chỉ tiêu định tính       
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ THẠNH
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
1.1. Tình hình thu mua nguyên vật liệu
1.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm sợi
1.3. Tình hình xuất nhập kho sản phẩm sợi của Công ty          
1.4. Tình hình thực hiện doanh thu bán sợi của Công ty          
1.5. Tình hình thực hiện chi phí sản xuất sợi của Công ty        
2. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty     
2.1. Hiệu quả về mặt kinh tế
2.2. Hiệu quả về mặt xã hội           
3. Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
3.1. Tác động của các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
3.1.1. Nhân tố môi trường kinh tế 
3.1.2. Đối thủ cạnh tranh   
3.2. Tác động của  các nhân tố bên trong doanh nghiệp           
3.2.1. Ảnh hưởng của vốn, hiệu suất sử dụng vốn         
3.2.2. Ảnh hưởng của nhân tố lao động   
3.2.3. Tổ chức bộ máy quản lý, điều hành của Công ty
3.2.4. Thị trường, mối quan hệ bạn hàng và uy tín của Công ty
3.2.5. Hệ thống thông tin và xử lý thông tin        
3.2.6. Nhân tố phương tiện vận chuyển   
4. Đánh giá chung hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty      
4.1. Những kết quả đạt được          
4.1.1. Những thuận lợi        
4.1.2. Những kết quả đạt được      
4.2. Những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh          
4.2.1. Nguyên nhân khách quan   
4.2.2.Nguyên nhân chủ quan         
CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ THẠNH
1. Định hướng nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty trong năm 2011
1.1. Đánh giá môi trường kinh doanh năm 2011
1.1.1. Cơ hội 
1.1.2. Thách thức     
1.2. Định hướng nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty trong năm 2011
2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty 
2.1. Những yêu cầu cơ bản khi xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty     
2.2. Những giải pháp cụ thể
2.2.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp           
2.2.2. Giải pháp huy động vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
2.2.3. Tiếp tục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý
2.2.4. Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty
2.2.5. Nâng cao chất lượng sản phẩm       
2.2.6. Tiết kiệm chi phí sản xuất   
2.2.7. Thị trường, mối quan hệ bạn hàng và uy tín của Công ty           
2.2.8. Giải pháp về thông tin và xử lý thông tin 
2.2.9. Giải pháp về phương tiện vận chuyển      
PHẦN III:  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  
1. Kết luận
2. Kiến nghị  
2.1. Đối với Công ty cổ phần sợi Phú Thạnh
2.2. Đối với cơ quan Nhà nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan