[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại xuất khẩu hàng dệt may tại công ty cổ phần dệt may Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại xuất khẩu hàng dệt may tại công ty cổ phần dệt may Huế
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC    
DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ,  SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH      
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ       
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu      
2.1. Mục tiêu chung
2.2. Các mục tiêu cụ thể     
3. Phương pháp nghiên cứu           
3.1. Phương pháp luận        
3.2. Phương pháp thu thập số liệu
3.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu       
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu        
5. Kết cấu của luận văn      
PHẦN II. NỘI  DUNG  NGHIÊN CỨU     
Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC XUẤT KHẨU
1.1.Tổng quan về xúc tiến thương mại
1.1.1. Khái niệm về xúc tiến thương mại 
1.1.2. Vai trò của hoạt động xúc tiến thương mại và những vấn đề đặt ra
1.1.2.1. Vai trò
1.1.2.2. Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động xúc tiến thương mại trong bối cảnh hội nhập       
1.1.3. Nội dung của hoạt động xúc tiến thương mại      
1.1.3.1. Quảng cáo  
1.1.3.2. Khuyến mại
1.1.3.3. Hội chợ       
1.1.3.4. Bán hàng trực tiếp 
1.1.3.5. Quan hệ công chúng và các hoạt động khuyếch trương khác
1.2. Xuất khẩu và xúc tiến thương mại trong xuất khẩu           
1.2.1. Khái niệm, vai trò, đặc điểm và đơn hàng của hoạt động xuất khẩu
1.2.1.1. Khái niệm xuất khẩu        
1.2.1.2. Vai trò của xuất khẩu       
1.2.1.3. Một số đặc điểm chủ yếu của hoạt động xuất khẩu     
1.2.1.4. Một số loại đơn hàng của hoạt động xuất khẩu
1.2.2. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến xúc tiến thương mại trong kinh doanh xuất  khẩu
1.2.3. Vai trò của xúc tiến thương mại trong kinh doanh xuất  khẩu đối với các doanh nghiệp Việt Nam
1.3. Thị trường xuất khẩu hàng dệt may trên thế giới và tại Việt Nam trong những năm gần đây
1.3.1. Tình hình thị trường xuất nhập khẩu hàng dệt may trên thế giới
1.3.2. Tình hình thị trường hoạt động kinh doanh xuất khẩu ở Việt Nam      
Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ TRONG LĨNH VỰC XUẤT KHẨU 
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần Dệt May  Huế         
2.1.1. Các giai đoạn hình thành và phát triển của Công ty       
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.1.2.1. Chức năng  
2.1.2.2. Nhiệm vụ    
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công Ty
2.1.4. Các nguồn lực của Công Ty
2.1.4.1. Lao động
2.1.4.2. Nguồn vốn của Công ty
2.1.5. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công Ty
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng dệt may của Công ty
2.2.1. Giới thiệu về hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Công ty cổ phần dệt may Huế
2.2.1.1. Tình hình nhân sự của phòng Kế hoạch-  Xuất nhập khẩu
2.2.1.2. Mặt hàng, thị trường và kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Công ty
2.3. Tình hình hoạt động xúc tiến thương mại xuất khẩu hàng dệt may của Công ty           
2.3.1. Thông tin về khách hàng
2.3.1.1. Đặc điểm của các loại đơn hàng
2.3.1.2. Đặc điểm khách hàng của Công ty
2.3.2. Thực trạng hoạt động xúc tiến thương mại xuất khẩu sản phẩm dệt may của Công ty
2.3.2.1. Hoạt động quảng cáo
2.3.2.1.1. Quảng cáo thông qua Website của công ty www.huegatexco.com
2.3.2.1.2. Quảng cáo thông qua website của các hiệp hội
2.3.2.3.  Tổ chức hội nghị và đón tiếp khách hàng
2.3.3. Sự phối hợp giữa các chương trình xúc tiến thương mại và các biến số marketing khác
2.3.3.1. Sản phẩm    
2.3.3.2. Giá   
2.3.3.3. Phân phối   
2.3.4. Những ưu điểm và hạn chế hoạt động xúc tiến thương mại của Công ty
2.3.4.1. Ưu điểm      
2.3.4.2. Nhược điểm
CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
3.1. Cơ sở đề xuất các giải pháp   
3.1.1. Định hướng phát triển của Công ty
3.1.1.1. Sản phẩm    
3.1.1.2. Bảo vệ môi trường 
3.1.2. Mục tiêu phát triển của Công ty đến năm 2015   
3.1.3. Các nhiệm vụ
3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại   
3.2.1. Xây dựng hệ thống thông tin hiệu quả      
3.2.2. Nâng cao chất lượng nghiên cứu thị trường          
3.2.3. Tăng cường đầu tư nguồn lực cho hoạt động xúc tiến của Công ty      
3.2.4. Giải pháp phát huy hiệu quả các công cụ 
3.2.4.1. Quảng cáo trực tuyến
3.2.4.3. Tham gia hội chợ triển lãm
3.2.4.3. Gửi thư trực tiếp
3.2.4.4. Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội
3.2.5. Các giải pháp marketing khác        
3.2.5.1. Nhóm các giải pháp về sản phẩm           
3.2.5.1.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất           
3.2.5.1.2. Đa dạng hóa sản phẩm
3.2.5.1.3. Tăng cường quản lý chất lượng
3.2.5.2. Hạ giá thành sản phẩm
3.2.5.2.1. Các biện pháp làm giảm chi phí nguyên vật liệu      
3.2.5.2.2. các biện pháp tiết kiệm chi phí cố định, nguyên liệu, định mức
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ    
3. Kết luận
3.1. Về lý luận
3.2. Về thực trạng xúc tiến thương mại của Công ty trong lĩnh vực xúc tiến.
3.3. Về các giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến của Công ty
4. Kiến nghị  
4.1. Đối với tập đoàn dệt may Việt Nam 
4.2. Đối với nhà nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan