[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút khách du lịch quốc tế của di sản Văn hóa Phi vật thể Nhã nhạc Cung đình Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút khách du lịch quốc tế của di sản Văn hóa Phi vật thể Nhã nhạc Cung đình Huế
MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tính cấp thiết của đề tài.           
2. Mục tiêu nghiên cứu.      
2.1 Mục tiêu chung.
2.2 Mục tiêu cụ thể.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.       
4. Phương pháp nghiên cứu.          
4.1 Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.          
4.2 Phương pháp chuyên gia.        
4.3 Phương pháp thu thập tài liệu, điều tra và phỏng vấn.
4.3.1 Thu thập số liệu thứ cấp.
4.3.2 Thu thập số liệu sơ cấp.        
4.3.3 Phương pháp thống kê tổng hợp và phân tích bằng phần mềm SPSS.   
5. Kết cấu của khóa luận.   
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU       
Chương 1: Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu.
1.1 Cơ sở lý luận.
1.1.1 Khái niệm du lịch và khách du lịch.           
1.1.1.1 Khái niệm du lịch.  
1.1.1.2 Khách du lịch.        
1.1.2 Khái niệm, đặc điểm, sản phẩm du lịch.
1.1.2.1 Khái niệm sản phẩm du lịch.        
1.1.2.2 Đặc điểm sản phẩm du lịch.
1.1.3 Nhu cầu du lịch.
1.1.3.1            Khái niệm nhu cầu du lịch.
1.1.3.2 Động cơ du lịch.
1.1.3.3 Thị trường du lịch. 
1.1.4 Tính thời vụ trong kinh doanh du lịch.
1.1.5 Di sản văn hóa thế giới.        
1.1.6 Vai trò và ý nghĩa của hoạt động thu hút khách.  
1.1.6.1 Vai trò.
1.1.6.2 Ý nghĩa.
1.2 Cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu.
1.2.1 Vài nét về hoạt động thu hút khách du lịch.
1.2.1.1 Hoạt động thu hút khách du lịch của Việt Nam.           
1.2.1.2 Hoạt động thu hút khách du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chương 2: Đánh giá khả năng thu hút khách du lịch quốc tế của Di sản Văn hóa phi vật thể “Nhã nhạc Cung đình Huế”.      
2.1 Tổng quan về di sản Văn hóa Phi vật thể “Nhã nhạc Cung đình Huế”.
2.1.1 Qúa trình hình thành, phát triển và con đường trở thành Di sản văn hóa Phi vật thể của “Nhã nhạc Cung đình Huế”.
2.1.1.1 Giới thiệu về “Nhã nhạc Cung đình Huế”.
2.1.1.2 Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của “Nhã nhạc Cung đình Huế”.
2.1.1.3 Giới thiệu về nhà hát Duyệt Thị Đường. 
2.1.1.4 Sơ lược công tác bảo tồn và hợp tác quốc tế trong công tác bảo tồn và phát huy
giá trị của Di sản Văn hóa phi vật thể “Nhã nhạc Cung đình Huế”.    
2.1.2 Vai trò của Di sản Văn hóa phi vật thể “Nhã nhạc Cung đình Huế”.    
2.1.3 Tình hình khách quốc tế đến Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008 – 2010.
2.1.4 Kết quả kinh doanh của “Nhã nhạc Cung đình Huế”.     
2.1.4.1 Biến động lượt vé khách quốc tế thưởng thức  “Nhã nhạc Cung đình Huế” tại nhà hát Duyệt Thị Đường và Minh Khiêm Đường giai đoạn (2008-2010).
2.1.4.2 Kết quả doanh thu lượt vé xem” Nhã nhạc Cung đình Huế” của khách quốc tế giai đoạn  (2008-2010).
2.2 Đánh giá hoạt động thu hút khách du lịch quốc tế của Di sản Văn hóa Phi vật thể “Nhã nhạc Cung đình Huế”.    
2.2.1 Sơ lược về quá trình điều tra.
2.2.1.1 Quy mô mẫu.
2.2.2.1 Phương pháp chọn mẫu.    
2.2.2 Thông tin về đối tượng điều tra.
2.2.2.1 Về giới tính.
2.2.2.2 Về độ tuổi.   
2.2.2.3 Về nghề nghiệp.      
2.2.2.4 Về quốc tịch.
2.2.2.5 Về mặt trình độ.
2.2.3 Thông tin về chuyến đi của khách du lịch quốc tế.
2.2.3.1 Số lần đến Huế.
2.2.3.2 Hình thức đi du lịch.
2.2.3.3 Mục đích đi du lịch.
2.2.4 Phân tích đánh giá các chỉ tiêu về “Nhã nhạc Cung đình Huế”.
2.2.4.1 Kết qủa kiểm định One Sample T Test về các tiêu chí của “Nhã nhạc Cung đình Huế”.
2.2.4.2 Phân tích đánh giá về số lượng khách biết Di sản văn hóa Phi vật thể “Nhã nhạc Cung đình Huế”.
 2.2.4.3 Phân tích đánh giá về nguồn thông tin của Di sản văn hóa Phi vật thể “Nhã nhạc Cung đình Huế”.
2.2.4.4  Kết qủa kiểm định sự bằng nhau phương sai các nhóm - Test of Homogeneity of  Variances các tiêu chí của “Nhã nhạc Cung đình Huế”.
2.2.4.5 Phân tích đánh giá của khách quốc tế về giá trị của Di sản văn hóa Phi vật thể “Nhã nhạc cung đình Huế”.
2.2.4.6 Phân tích đánh giá về số lượng khách quốc tế đã thưởng thức “Nhã nhạc cung đình Huế”.
2.2.4.7 Phân tích đánh giá của khách quốc tế về trang phục của các nhạc công.
2.2.4.8 Phân tích đánh giá của khách quốc tế về mức độ thẩm mỹ của khu vực biểu diễn Nhã nhạc.
2.2.4.9 Phân tích đánh giá của khách quốc tế về chất lượng của chương trình biểu diễn Nhã nhạc.
2.2.4.10 Đánh giá chung của khách  quốc tế về sự hấp dẫn của “Nhã nhạc Cung đình Huế”.        
Chương 3: Định hướng và giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút khách du lịch quốc tế của Di sản Văn hóa Phi vật thể “Nhã nhạc Cung đình Huế”.          
3.1 Định hướng phát triển của “Nhã nhạc Cung đình Huế” trong giai đoạn 2010 - 2020.
3.1.1 Định hướng trước mắt.
3.1.2 Định hướng lâu dài.   
3.2 Những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức của “Nhã nhạc Cung đình Huế” khi tiến hành hoạt động thu hút khách du lịch quốc tế.         
3.2.1 Những thuận lợi.
3.2.2 Những khó khăn.
3.2.3 Những cơ hội. 
3.2.4 Những thách thức.
3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút khách du lịch quốc tế của Di sản Văn hóa Phi vật thể “Nhã nhạc Cung đình Huế”.
3.3.1 Tăng cường công tác xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá.  
3.3.2 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
3.3.3 Phục hồi môi trường diễn xướng nguyên thủy của “Nhã nhạc Cung đình Huế”.
3.3.4 Tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị của “Nhã nhạc Cung đình Huế”.
3.4.5 Giải pháp khác.
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ   
3.1 Kết luận. 
3.2 Kiến nghị           
3.2.1 Đối với Sở văn hóa thể thao & du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.
3.2.2 Đối với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
3.2.3 Đối với nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế.          
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan