[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của siêu thị Thuận Thành trên địa bàn thành phố Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của siêu thị Thuận Thành trên địa bàn thành phố Huế
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU      
1.1 Tính cấp thiết của đề tài          
1.2. Mục tiêu nghiên cứu   
1.2.1. Mục tiêu chung         
1.2.1. Mục tiêu cụ thể         
1.3. Phương pháp nghiên cứu        
1.3.1. Phương pháp duy vật biện chứng   
1.3.2. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu      
1.3.3. Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu         
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu     
PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Lý luận cơ bản về hoạt động bán hàng         
1.1.1. Khái niệm về hoạt động bán hàng 
1.1.2. Vai trò và đặc điểm của hoạt động bán hàng trong kinh doanh thương mại   
1.1.2.1. Vai trò của hoạt động bán hàng  
1.1.2.2. Đặc điểm của hoạt động bán hàng          
1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng  
1.1.4. Những đặc điểm cơ bản của kinh doanh siêu thị 
1.1.4.1. Khái niệm về siêu thị        
1.1.4.2 Những đặc trưng nổi bật phân biệt siêu thị        
1.2 Marketing trong hoạt động bán hàng 
1.2.1 Khái niệm       
1.2.2 Chính sách Marketing          
1.2.2.1 Chính sách sản phẩm         
1.2.2.2 Chính sách giá        
1.2.2.3 Chính sách phân phối sản phẩm  
1.2.2.4. Hoạt động xúc tiến hỗn hợp        
1.2.3 Quá trình quyết định mua của người tiêu dùng    
1.3 Chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả của hoạt động bán hàng    
1.3.1 Các chỉ tiêu biểu hiện kết quả của hoạt động bán hàng  
1.3.2 Các chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả của hoạt động bán hàng
1.3.3. Phân tích biến động của doanh thu kỳ báo cáo so với kỳ gốc đối với nhiều loại hàng hóa kinh doanh của doanh nghiệp :  
1.4. Hoạt động bán hàng và chính sách Marketing của các siêu thị trên thế giới và ở Việt Nam   
1.4.1. Hoạt động bán hàng của các siêu thị trên thế giới           
1.4.2. Hoạt động bán hàng của các siêu thị ở Việt Nam
1.4.3. Các siêu thị trên địa bàn thành phố Huế   
CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA SIÊU THỊ THUẬN THÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ
2.1. Tổng quan về Hợp tác xã Thương mại- Dịch vụ  Thuận Thành    
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của hệ thống siêu thị Thuận Thành          
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Thuận Thành Mart  
2.1.3. Phương ngôn hành động và ý nghĩa biểu trưng của logo
2.1.4. Mô hình cơ cấu tổ chức của HTX TM&DV Thuận Thành         
2.1.4.1. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong HTX  
2.1.4.2. Mạng lưới kênh phân phối hàng hóa tại HTX TM&DV Thuận Thành          
2.1.5. Tình hình về nguồn lực của siêu thị Thuận Thành          
2.1.5.1 Tình hình về vốn kinh doanh của siêu thị Thuận Thành         
2.1.5.2. Nguồn lao động của siêu thị Thuận Thành       
2.2.2 Phân tích ảnh hưởng marketing đến hoạt động bán hàng của  siêu thị Thuận Thành 
2.2.2.1. Chính sách sản phẩm của siêu thị Thuận Thành          
2.2.2.2. Đánh giá của khách hàng đối với chính sách giá của siêu thị Thuận Thành           
2.2.2.3. Đánh giá của khách hàng đối với vị trí điểm bán và trưng bày sản phẩm của siêu thị Thuận Thành           
2.2.2.4. Đánh giá của khách hàng đối với hoạt động xúc tiến của siêu thị Thuận Thành    
2.2.4.1. Đánh giá của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ của siêu thị Thuận Thành          
2.2.4.2. Đánh giá của khách hàng đối với nhân viên bán hàng của siêu thị Thuận Thành  
2.2.5. Phân tích hiệu quả hoạt động bán hàng của siêu thị Thuận Thành      
2.2.5.1. Các chỉ tiêu kết quả về hoạt động bán hàng của siêu thị Thuận Thành        
2.2.5.2. Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động bán hàng của siêu thị Thuận Thành     
2.2.6. Đánh giá thực trạng hoạt động bán hàng của siêu thị Thuận Thành     
2.2.6.1 Những thành tựu đạt được
2.2.6.2. Những  hạn chế      
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA SIÊU THỊ THUẬN THÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ
3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của siêu thị Thuận Thành  trong tương lai  
3.1.1. Định hướng    
3.1.2. Mục tiêu phát triển   
3.2. Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của siêu thị Thuận Thành           
3.2.1. Đa dạng hóa sản phẩm và chủng loại đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng  
3.2.1.1. Căn cứ đề ra giải pháp      
3.2.1.2. Nội dung của giải pháp    
3.2.1.3. Ý nghĩa của giải pháp:      
3.2.2. Nâng cao hiệu quả dịch vụ chăm sóc khách hàng           
3.2.2.1. Căn cứ đề ra giải pháp      
3.2.2.2 Nội dung của giải pháp     
3.2.2.3.Ý nghĩa của giải pháp        
3.2.3. Tăng cường các hoạt động quảng bá siêu thị Thuận Thành       
3.2.3.1. Căn cứ đề ra giải pháp      
3.2.3.2. Nội dung của giải pháp    
3.2.2.3. Ý nghĩa của giải pháp       
3.2.4. Đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp hơn   
3.2.4.1. Căn cứ đề ra giải pháp      
3.2.4.2. Nội dung của giải pháp    
3.2.4.3. Ý nghĩa của giải pháp       
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận 
3.2. Kiến nghị          
3.2.1 Đối với nhà nước       
3.2.2. Đối với siêu thị Thuận Thành         
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan