[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lương dịch vụ ăn uống tại khách sạn Hoàng Tuấn - Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lương dịch vụ ăn uống tại khách sạn Hoàng Tuấn - Huế
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT, HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU
PHẦN MỞ ĐẦU      
1 Lý do chọn đề tài 
2 Mục tiêu của đề tài
3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu         
3.1 Đối tượng và nội dung nghiên cứu
4 Phương pháp nghiên cứu
4.1 Thu thập số liệu
4.2 Thiết kế nghiên cứ
4.2.1 Nghiên cứu sơ bộ
4.2.2 Nghiên cứu chính thức
4.2.3 Thang đo
4.2.4 Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 1  TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU          
1.1 Lý luận cơ bản về kinh doanh khách sạn, nhà hàng           
1.1.1 Khái niệm nhà hàng  
1.1.2 Đặc điểm riêng của kinh doanh nhà hàng trong khách sạn        
1.1.3 Vai trò của kinh doanh nhà hàng trong khách sạn           
1.1.4 Quy trình phục vụ một lượt khách tại nhà hàng   
1.2 Chất lượng dịch vụ ăn uống nhà hàng tại khách sạn           
1.2.1 Khái niệm về dịch vụ
1.2.2 Chất lượng và chất lượng dịch vụ   
1.2.2.1 Khái niệm chất lượng
1.2.2.2 Khái niệm chất lượng dịch vụ
1.2.2.3 Mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ SERVQUAL
1.2.3 Chất lượng dịch vụ khách sạn và dịch vụ ăn uống           
1.2.3.1 khái niệm chất lượng dịch vụ khách sạn và dịch vụ ăn uống  
1.2.3.2 Đặc điểm của chất lượng dịch vụ ăn uống
1.2.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ ăn uống
1.3 Tình hình kinh doanh khách sạn, nhà hàng tại Thừa Thiên Huế
CHƯƠNG 2 ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI KHÁCH SẠN HOÀNG TUẤN – HUẾ
2.1 Tổng quan về khách sạn Hoàng Tuấn – Huế
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn           
2.1.1.1 Giới thiệu khái quát về khách sạn Hoàng Tuấn
2.1.1.2 Sự hình thành và phát triển khách sạn
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của khách sạn Hoàng Tuấn
2.1.2.1 Chức năng
2.1.2.2 Nhiệm vụ
2.1.3 Cơ cấu tổ chức và nguồn lực kinh doanh của khách sạn Hoàng Tuấn
2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức của khách sạn
2.1.3.2 Chức năng của các phòng ban
2.1.3.2 Nguồn lực kinh doanh của khách sạn Hoàng Tuấn
2.1.3.3 Kết quả kinh doanh của khách sạn
2.2 Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Hoàng Tuấn - Huế  
2.2.1 Điểm của mẫu điều tra
2.2.2 Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha           
2.2.3 Đánh giá của khách hàng về các yếu tố
2.2.3.1 Đánh giá của khách hàng về yếu tố “mức độ tin cậy”  
2.2.3.2 Đánh giá của khách hàng về yếu tố "hữu hình”
2.2.3.3 Đánh giá của khách hàng về yếu tố "khả năng đáp ứng”
2.2.3.4 Đánh giá của khách hàng về yếu tố "năng lực phục vụ”
2.2.3.5 Đánh giá của khách hàng về yếu tố "mức độ đồng cảm”
2.3 Đánh giá sự ảnh hưởng của năm yếu tố chất lượng dịch vụ ăn uống đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Hoàng Tuấn - Huế bằng phương trình hồi quy tuyến tính
2.3.1 Kiểm định phân phối chuẩn
2.3.2 Kiểm định hệ số tương quan Pearson
2.3.3  Phân tích hồi quy     
CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI KHÁCH SẠN HOÀNG TUẤN - HUẾ
3.1 Phương hướng, mục tiêu của khách sạn Hoàng Tuấn trong năm 2011 và trong những năm sắp tới    
3.1.2 Phương hướng
3.1.2.1 Nghiên cứu thị trường
3.1.2.3 Tiết kiệm chi phí
3.1.2 Mục tiêu của khách sạn trong năm 2011
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Hoàng Tuấn - Huế
3.2.1 Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật
3.2.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động
3.2.3 Nâng cao chất lượng đồ ăn, thức uống
3.2.4 Các giải pháp khác
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI
1 KẾT LUẬN
2 KIẾN NGHỊ
2.1 Đối với chính quyền và các ban ngành liên quan
2.2 Đối với khách sạn Hoàng Tuấn – Huế
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan