[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Riverside khách sạn Hương Giang - Resort & Spa, Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Riverside khách sạn Hương Giang - Resort & Spa, Huế
MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu           
4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
4.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp
4.3. Phương pháp xử lý số liệu      
5. Kết cấu nội dung đề tài  
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU     
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
A. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Những vấn đề lý luận chung về kinh doanh khách sạn, kinh doanh nhà hàng trong khách sạn
1.1.1. Khái niệm về khách sạn      
1.1.2. Khái niệm kinh doanh khách sạn  
1.1.3. Khái niệm nhà hàng 
1.1.4. Sản phẩm của nhà hàng       
1.1.5. Khách hành của nhà hàng   
1.1.6. Khái niệm kinh doanh nhà hàng trong khách sạn           
1.1.7. Chức năng của nhà hàng
1.1.8. Đặc điểm của kinh doanh nhà hàng trong khách sạn
1.1.9. Quy trình phục vụ tổng quát một lượt khách tại nhà hàng
1.2. Những vấn đề lý luận chung về chất lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng trong khách sạn
1.2.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ
1.2.2. Khái niệm chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng trong khách sạn  
1.2.3. Đặc điểm của chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng trong khách sạn
1.2.3.1. Khó đo lường và đánh giá
1.2.3.2. Chỉ được đánh giá chính xác qua sự cảm nhận của người tiêu dùng trực tiếp
1.2.3.3. Phụ thuộc vào quá trình cung cấp dịch vụ của nhà hàng
1.2.3.4. Tính nhất quán cao            13
1.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng
1.2.4.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật     
1.2.4.2. Đội ngũ nhân viên phục vụ
1.2.4.3. Chất lượng và chủng loại sản phẩm
1.3. Đo lường chất lượng dịch vụ thông qua sơ đồ 5 khoảng cách
1.4. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng trong              khách sạn
1.4.1. Chất lượng dịch vu cao giúp gia tăng lợi nhuận cho nhà hàng khách sạn
1.4.2. Tăng khả năng cạnh tranh và tăng giá bán một cách hợp lý trên thị trường
1.4.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ giúp gảm thiểu những chi phí kinh doanh cho nhà  hàng khách sạn
B. CƠ SỞ THỰC TIỄN
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DICH VỤ ĂN UỐNG TẠI NHÀ HÀNG RIVERSIDE KHÁCH SẠN HƯƠNG GIANG – RESORT & SPA, HUẾ          
2.1. Tổng quan về khách sạn Hương Giang - Resort & Spa
2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của khách sạn Hương Giang - Resort & Spa
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của khách sạn Hương Giang - Resort & Spa  
2.1.2.1. Chức năng  
2.1.2.2. Nhiệm vụ    
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của khách sạn
2.1.4. Các nguồn lực kinh doanh của khách sạn
2.1.4.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật     
2.1.4.2. Nguồn nhân lực     
2.1.4.3. Nguồn vốn  
2.1.5. Tình hình nguồn khách đến khách sạn Hương Giang - Resort & Spa qua 3 năm (2008 - 2010)     
2.1.6. Cơ cấu nguồn khách đến khách sạn Hương Giang - Resort & Spa theo quốc tịch qua 3 năm (2008 - 2010)
2.1.7. Kết quả kinh doanh của khách sạn Hương Giang - Resort & Spa qua 3 năm (2008 - 2010)
2.2. Chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Riverside khách sạn Hương Giang - Resort & Spa, Huế    
2.2.1. Cơ cấu tổ chức của nhà hàng
2.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật tại nhà hàng
2.2.2.1. Khu vực nhà hàng 
2.2.2.2. Khu vực bếp
2.2.3. Sản phẩm dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Riverside
2.2.4. Cơ cấu đội ngũ lao động của nhà hàng Riverside           
2.2.5. Quy trình phục vụ khách tại nhà hàng      
2.3. Đánh giá chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Riverside khách sạn Hương Giang Resort & Spa, Huế thông qua ý kiến khách hàng
2.3.1. Thông tin về mẫu điều tra   
2.3.2. Số lần khách du lịch đến Huế, số lần khách ở khách sạn Hương Giang - Resort & Spa, Huế
2.3.3. Đánh giá của khách về chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Riverside khách sạn Hương Giang – Resort & Spa, Huế
2.3.3.1. Kiểm định thang đo Likert bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha
2.3.3.2. Đánh giá của khách về chất lượng món ăn  tại nhà hàng Riverside khách sạn Hương Giang – Resort & Spa, Huế
2.3.3.3. Đánh giá của khách về chất lượng thức uống  tại nhà hàng Riverside khách sạn Hương Giang – Resort & Spa, Huế
2.3.3.4. Đánh giá của khách về chất lượng nhân viên phục vụ  tại nhà hàng Riverside khách sạn Hương Giang – Resort & Spa, Huế
2.3.3.5. Đánh giá của khách về chất lượng cơ sở vật kỹ thuật  tại nhà hàng Riverside khách sạn Hương Giang – Resort & Spa, Huế
2.3.3.6. Đánh giá của khách về giá cả dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Riverside khách sạn Hương Giang – Resort & Spa, Huế   
2.3.4. Ý định trở lại khách sạn Hương Giang – Resort & Spa, Huế     
2.3.5. Đánh giá chung         
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI NHÀ HÀNG RIVERSIDE KHÁCH SẠN HƯƠNG GIANG – RESORT & SPA, HUẾ          
3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển   
3.1.1. Định hướng    
3.1.2. Mục tiêu phát triển   
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Riverside khách sạn Hương Giang – Resort & Spa, Huế
3.2.1. Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật
3.2.2. Nâng cao chất lượng đồ ăn, thức uống      
3.2.3. Nâng cao chất lượng nhân viên phục vụ   
3.2.4. Một số giải pháp khác
PHẦN 3.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ      
1. Kết luận    
2. Kiến nghị  
2.1. Đối với chính quyền và các ban ngành có liên quan
2.2. Đối với khách sạn Hương Giang – Resort & Spa, Huế
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan