[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đại Toàn


[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đại Toàn
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1 Lí do chọn đề tài           
1.2. Mục tiêu nghiên cứu   
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu     
1.4. Phương pháp nghiên cứu        
1.4.1 Phương pháp duy vật biện chứng    
1.4.2 Phương pháp thu thập số liệu
1.4.3 Xử lý số liệu
1.5 Kết cấu đề tài
Phần 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU        
Chương 1 – TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG       
1.1 Cơ sở lý luận
1.1.1 Khái niệm về bán hàng
1.1.2 Vai trò và đặc điểm của hoạt động bán hàng
1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng  
1.1.3.1 Các nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài của công ty
1.1.3.2 Các nhân tố thuộc về bản thân của công ty       
1.2 Một số chỉ tiêu phân tích tình hình bán hàng           
1.3 Cơ sở thực tiễn  
1.3.1 Tình hình thị trường máy tính và các thiết bị ngoại vi năm 2010
1.3.2 Tình hình thị trường máy tính và thiết bị ngoại vi Đà Nẵng năm 2010 
1.4 Tình hình cơ bản của công ty TNHH TM & DV Đại Toàn 
1.4.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty   
1.4.2 Cơ cấu tổ chức           
1.4.3 Tình hình nguồn lực  
Chương 2 – THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TM & DV ĐẠI TOÀN
2.1 Phân tích tình hình bán hàng của công ty
2.1.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH TM & DV Đại Toàn qua 3 năm.           
2.1.2 Phân tích hiệu quả của hoạt động bán hàng thông qua các chỉ số thống kê
2.2 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng khi chọn mua sản phẩm của công ty TNHH TM & DV Đại Toàn
2.2.1 Mô hình nghiên cứu  
2.2.2 Quá trình thu thập dữ liệu    
2.2.3 Phân tích dữ liệu        
2.2.3.1 Kiểm định thang đo           
2.2.3.2 Phân tích hồi quy   
2.2.4 Phân tích giá trị trung bình đánh giá của khách hàng theo đặc điểm cá nhân
2.3 Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua sản phẩm của công ty TNHH TM & DV Đại Toàn
2.3.1 Yếu tố sản phẩm        
2.3.2 Yếu tố giá cả  
2.3.3 Công tác chăm sóc khách hàng
2.3.4 Tác động từ nhân viên          
2.3.5 Hoạt động xúc tiến bán hàng           
2.3.6 Hệ thống kênh phân phối     
2.4 Phân tích các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của Công ty TNHH TM & DV Đại Toàn  
2.4.1 Triển khai các chương trình thu hút khách hàng  
2.4.2 Mở rộng thị trường    
2.4.3 Mở rộng danh mục hàng hóa kinh doanh  
2.4.4 Chiến lược giá cạnh tranh    
2.4.5 Công tác chăm sóc khách hàng và dịch vụ sau bán
2.5 Đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng của công ty
2.5.1 Những thành tựu đạt được
2.5.2 Những hạn chế
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TM & DV ĐẠI TOÀN
3.1 Định hướng phát triển của công ty trong tương lai
3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng
3.2.1 Hoàn thiện chiến lược kinh doanh phù hợp với mục tiêu phát triển và tình hình hiện tại của công ty           
3.2.2 Xây dựng kế hoạch mua hàng, dự trữ bán hàng
3.2.3 Xây dựng chính sách giá hợp lý hơn, mang tính cạnh tranh hơn.
3.2.4 Nâng cao hiệu quả các chương trình xúc tiến, thu hút khách hàng
3.2.5 Nâng cao hiệu quả dịch vụ chăm sóc khách hàng
3.2.6 Hoàn thiện công tác tổ chức lực lượng bán hàng  
Phần III – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ    
3.1 Kết luận
3.2 Kiến nghị           
3.2.1 Đối với cơ quan quản lý Nhà nước 
3.2.2 Đối với thành phố Đà Nẵng
3.2.3 Đối với công ty TNHH TM & DV Đại Toàn
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan