[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu nhu cầu nhà ở của người dân trên địa bàn thành phố Huế đối với các dự án chung cư thu nhập thấp


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu nhu cầu nhà ở của người dân trên địa bàn thành phố Huế đối với các dự án chung cư thu nhập thấp
MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu  
1.4. Phương pháp nghiên cứu        
1.5. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Một số vấn đề về lý luận
1.1.1. Bất động sản và thị trường bất động sản
1.1.1.1. Khái niệm bất động sản
1.1.1.2. Đặc điểm bất động sản
1.1.1.3. Thị trường bất động sản
1.1.2. Nhà ở, nhà chung cư và thị trường nhà ở, nhà chung cư 
1.1.2.1. Khái niệm và thị trường nhà ở, nhà chung cư
1.1.2.2. Đặc điểm cơ bản về thị trường nhà ở, nhà chung cư
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường nhà ở, nhà chung cư
1.1.3.1. Cầu về nhà ở, nhà chung cư
1.1.3.2. Cung về nhà ở, nhà chung cư
1.2. Một số vấn đề về thực tiễn
1.2.1. Chủ trương phát triển thị trường nhà ở, nhà chung cư ở Việt Nam
1.2.2. Chủ trương phát triển nhà ở chung cư thu nhập thấp tại Việt Nam
1.2.3. Chủ trương phát triển nhà ở, nhà chung cư tại Thừa Thiên Huế
1.2.4. Những tồn tại
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU NHU CẦU NHÀ Ở CHUNG CƯ ĐỐI VỚI CÔNG TY CP KINH DOANH NHÀ T.T.HUẾ
2.1. Tổng quan về công ty CP Kinh Doanh Nhà T.T.Huế
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức
2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ
2.1.3. Tình hình nguồn lực
2.1.3.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn
2.1.3.2. Tình hình nguồn nhân lực
2.1.4. Một số cơ sở hạ tầng mà công ty đã thi công xây dựng
2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm 2008 -2010
2.2. Khái quát chung về phát triển thị trường nhà ở chung cư trên địa bàn TT-Huế 
2.2.1. Hiện trạng phát triển nhà ở chung cư
2.2.1.1. Các doanh nghiệp kinh doanh xây dựng nhà chung cư trên địa bàn
2.2.1.2. Các chung cư đã được xây dựng trên địa bàn TP Huế
2.2.2. Dự án nhà ở chung cư thu nhập thấp
2.2.2.1. Một số đặc điểm về tình hình dân cư và nhà ở tại Thành Phố Huế
2.2.2.2. Kế hoach xây dựng nhà ở thu nhập thấp của tỉnh
2.2.2.3. Giới thiệu về dự án nhà ở chung cư Bãi Dâu
2.2.2.4. Một số quy định của pháp luật về đối tượng mua nhà chung cư thu nhập thấp
2.3. Đánh giá của các hộ gia đình đối với chung cư của công ty CP Kinh Doanh Nhà TT-Huế
2.3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
2.3.2. Đánh giá của những hộ gia đình đang sống tại chung cư Bãi Dâu
2.3.2.1. Đánh giá của những hộ gia đình về căn hộ mà họ đang sống 
2.3.2.2. Đánh giá của những hộ gia đình về tổng thể khu chung cư mà họ đang sống
2.3.3. Tìm hiểu một số thông tin đến việc lựa chọn mua căn hộ ở chung cư Bãi Dâu:
2.4. Nghiên cứu nhu cầu nhà ở chung cư dành cho người thu nhập thấp trên địa bàn TP Huế.      
2.4.1. Đặc trưng mẫu điều tra
2.4.2. Phân tích đặc điểm nhu cầu của khách hàng
2.4.2.1. Mục đích việc mua nhà của khách hàng
2.4.2.2. Diện tích chung cư được chọn mua
2.4.2.3. Các yếu  tố tài chính của khách hàng
2.4.3. Đánh giá của khách hàng về các vấn đề quan tâm khi mua nhà
2.4.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu mua nhà chung cư của khách hàng
2.4.5. Đánh giá sự nhận biết về các dự án xây dựng nhà ở chung cư trên địa bàn TP Huế
CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐÁP ỨNG TỐT HƠN NHU CẦU NHÀ Ở CHUNG CƯ THU NHẬP THẤP
3. 1. Định hướng về phát triển thị trường nhà ở chung cư thu nhập thấp tại Tỉnh T.T.Huế.
3.2. Một số giải pháp phát triển nhà ở chung cư thu nhập thấp           
3.2.1. Đối với nhà nước
3.2.1.1. Xác định rõ đối tượng được mua
3.2.1.2. Tạo nguồn quỹ đất
3.2.1.3. Hỗ trợ từ phía nhà nước
3.2.1.4. Kiến trúc và quy hoạch    
3.2.1.5. Tiêu chuẩn nhà ở hiện hành
3.2.1.6. Sự tham gia đồng bộ của tổng thể xã hội           
3.2.2. Đối với công ty CP Kinh Doanh Nhà T.T.Huế
3.2.2.1. Nâng cao chất lượng xây dựng nhà chung cư
3.2.2.2. Các giải pháp về Maketing
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ   
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan